Hà Nội thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

TTTĐ - Chiều 5/12, với 84,62% đại biểu có mặt biểu quyết nhất trí, HĐND TP Hà Nội đã thông qua quyết nghị về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của Thành phố Hà Nội.

Năm 2017, Hà Nội đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng; thực hiện tốt an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; làm tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đô thị và xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế…

Cụ thể, Thành phố Hà Nội đặt chỉ tiêu tốc độ tăng GRDP đạt 8,5%-9,0%; GRDP bình quân đầu người 86-88 triệu đồng; Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 11%-12%; Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu đạt 4%-5%; Số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế tăng thêm 24; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 82,8%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước 0,6%; Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ lao động (đang làm việc) qua đào tạo 59,5%...

Hà Nội tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích khởi nghiệp, phát triên doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng; Tạo chuyền biến rõ nét trong tô chức thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chỉ số PCI; Tăng cường xúc tiến đầu tư, các giải pháp huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho đâu tư phát triển; Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xóa bỏ rào cản, phát triển mạnh doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Thực hiện tôt Chương trình kêt nối ngân hàng - doanh nghiệp…

Đồng thời, trong năm 2017. TP Hà Nội tiếp tục thực hiện cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện hiệu quả việc trao đổi, kết nối cung cầu hàng hóa giữa Hà Nội với các địa phương góp phần ổn định thị trường. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dự báo thị trường, tăng cường xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng mẫu mã hàng hóa, mở rộng thị trường xuất khẩu. Thực hiện tái cơ cấu các ngành công nghiệp, tăng nhanh hàm lượng công nghệ cao. Đẩy mạnh kêu gọi đầu tư lấp đầy các khu, cụm công nghiệp; phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới; phát triển công nghiệp hỗ trợ, nhất là trong lĩnh vực cơ điện tử, chế tạo máy, phương tiện vận tải.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, TP tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu tăng thêm 22 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, bảo đảm an toàn thực phâm. Diện tích lúa chất lượng cao 60.000 ha; diện tích rau các loại 32.000 ha, trong đó 43% trồng rau an toàn. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi thành lập doanh nghiệp nông thôn và doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp…

Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, Hà Nội tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, củng cố và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; đổi mới căn bản công tác thi, kiểm tra. đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo theo yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực người học; Hình thành đội ngũ giáo viên làm nòng cốt dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng nước ngoài trong các trường chất lượng cao và trường THPT chuyên; Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Khuyến khích mạnh mề doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề gắn với tiếp nhận, sử dụng lao động.

Với lĩnh vực đô thị, TP sẽ hoàn thành phê duyệt các quy hoạch chung và phân khu còn lại cũng như quy hoạch cải tạo các khu chung cư cũ, nhà ở xã hội tập trung ... Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhất là các tuyến đường sắt, đường vành đai. Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng 1 triệu cây xanh, quy chế quản lý các công trình cao tầng khu vực nội đô, quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời. Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, lễ hội trên địa bàn, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Công tác phòng chống cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo phòng, chống cháy nổ được chú trọng.

Đối với công tác cải cách hành chính, Hà Nội đặt mục tiêu tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Rà soát, chỉnh sửa và bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Xây dựng Chính phủ điện tử, hình thành cơ chế tương tác giữa chính quyền các cấp với doanh nghiệp qua Công Thông tin điện tử…

Hạnh Nguyên

Hạnh NguyênNăm 2017, Hà Nội đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng; thực hiện tốt an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; làm tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đô thị và xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế…

Cụ thể, Thành phố Hà Nội đặt chỉ tiêu tốc độ tăng GRDP đạt 8,5%-9,0%; GRDP bình quân đầu người 86-88 triệu đồng; Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 11%-12%; Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu đạt 4%-5%; Số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế tăng thêm 24; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 82,8%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước 0,6%; Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ lao động (đang làm việc) qua đào tạo 59,5%...

Hà Nội tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích khởi nghiệp, phát triên doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng; Tạo chuyền biến rõ nét trong tô chức thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chỉ số PCI; Tăng cường xúc tiến đầu tư, các giải pháp huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho đâu tư phát triển; Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xóa bỏ rào cản, phát triển mạnh doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Thực hiện tôt Chương trình kêt nối ngân hàng - doanh nghiệp…

Đồng thời, trong năm 2017. TP Hà Nội tiếp tục thực hiện cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện hiệu quả việc trao đổi, kết nối cung cầu hàng hóa giữa Hà Nội với các địa phương góp phần ổn định thị trường. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dự báo thị trường, tăng cường xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng mẫu mã hàng hóa, mở rộng thị trường xuất khẩu. Thực hiện tái cơ cấu các ngành công nghiệp, tăng nhanh hàm lượng công nghệ cao. Đẩy mạnh kêu gọi đầu tư lấp đầy các khu, cụm công nghiệp; phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới; phát triển công nghiệp hỗ trợ, nhất là trong lĩnh vực cơ điện tử, chế tạo máy, phương tiện vận tải.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, TP tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu tăng thêm 22 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, bảo đảm an toàn thực phâm. Diện tích lúa chất lượng cao 60.000 ha; diện tích rau các loại 32.000 ha, trong đó 43% trồng rau an toàn. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi thành lập doanh nghiệp nông thôn và doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp…

Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, Hà Nội tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, củng cố và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; đổi mới căn bản công tác thi, kiểm tra. đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo theo yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực người học; Hình thành đội ngũ giáo viên làm nòng cốt dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng nước ngoài trong các trường chất lượng cao và trường THPT chuyên; Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Khuyến khích mạnh mề doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề gắn với tiếp nhận, sử dụng lao động.

Với lĩnh vực đô thị, TP sẽ hoàn thành phê duyệt các quy hoạch chung và phân khu còn lại cũng như quy hoạch cải tạo các khu chung cư cũ, nhà ở xã hội tập trung ... Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhất là các tuyến đường sắt, đường vành đai. Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng 1 triệu cây xanh, quy chế quản lý các công trình cao tầng khu vực nội đô, quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời. Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, lễ hội trên địa bàn, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Công tác phòng chống cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo phòng, chống cháy nổ được chú trọng.

Đối với công tác cải cách hành chính, Hà Nội đặt mục tiêu tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Rà soát, chỉnh sửa và bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Xây dựng Chính phủ điện tử, hình thành cơ chế tương tác giữa chính quyền các cấp với doanh nghiệp qua Công Thông tin điện tử…

Hạnh Nguyên

Bình luận (0)
Gửi
Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Tuổi trẻ thủ đô vui lòng gửi về địa chỉ
Email: tuoitrethudoonline@gmail.com | Hotline: 0902 38 8899