Hà Nội: Thực hiện Chỉ thị 05 là căn cứ quan trọng đánh giá, quy hoạch và sử dụng cán bộ
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 


Kính thưa đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương,

Kính thưa đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố,

Thưa các đồng chí,

Tôi nhất trí với nội dung Báo cáo sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và ý kiến phát biểu của các đại biểu. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, tôi xin được tham luận về một số nội dung sau:

1. Về công tác quán triệt, triển khai thực hiện:

- Ngay sau khi Chỉ thị 05 được ban hành, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 18, ngày 1/9/2016 về thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03 - KH/TW của Ban Bí thư, triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ Thành phố.

- UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 204 về việc thực hiện Chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và có các Kế hoạch chuyên đề, như: Kế hoạch số 180 về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016 - 2020;  Kế hoạch 69 về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội.

- Từ Kế hoạch chung của Thành phố, các cấp ủy từ Thành phố đến cơ sở đều xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 và tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, xác định đây là công việc thường xuyên, quan trọng của các tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở các địa phương, đơn vị. Cấp ủy các cấp, trực tiếp là đồng chí Bí thư chỉ đạo, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05, Kế hoạch 18 của Ban Thường vụ Thành ủy với triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố, trọng tâm là 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy.

- Đặc biệt, Thành ủy gắn chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 01 của UBND Thành phố về thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017"; triển khai đồng bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Thành ủy Hà Nội đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ chủ chốt Thành phố học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”cho hơn 1.000 cán bộ, công chức Thành phố.

- Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh cả diện rộng, chiều sâu thông qua các hình thức phong phú, thiết thực, sinh động, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong phát hiện, biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”. Các cơ quan truyền thông, báo chí của thành phố tăng thời lượng và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về kết quả học tập và làm theo tấm gương Bác tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

- Tiếp tục chỉ đạo hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI) về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”.

Thành uỷ đã chỉ đạo việc kiểm điểm cán bộ, đảng viên cuối năm 2016, gắn với kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), với tinh thần tự phê bình và phê bình cao, dân chủ, thẳng thắn. Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình 07 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020”; rà soát, hoàn thiện và công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách, nhất là quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã trong thực hiện nhiệm vụ. Thành lập các đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

- Thành lập Ban chỉ đạo của Thành ủy về giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vấn đề tồn đọng, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân.

2. Về kết quả bước đầu sau 1 năm triển khai thực hiện:

Qua 1 năm triển khai thực hiện, với việc chỉ đạo một cách bài bản, khoa học, sáng tạo, phù hợp với từng loại hình tổ chức và khu vực đối tượng khác nhau, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần thẩm thấu, trở thành ý thức tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên và là tiêu chí phấn đấu của các tập thể.

- Từ đó, đã xuất hiện những mô hình hay, cách làm tốt ở nhiều địa phương, đơn vị, như: “Kế hoạch tu dưỡng cá nhân trong cán bộ, đảng viên quận Long Biên”; mô hình tham mưu giỏi, phục vụ tốt trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ Thành phố; mô hình cán bộ, công chức trẻ làm việc ngày thứ Bảy, hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Bệnh viên Tim Hà Nội với những tấm gương bác sỹ, điều dưỡng viên tận tình phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; người nông dân hiến đất xây dựng đường trong xây dựng nông thôn mới tại quê hương…

- Góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Tổng sản phảm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,57%; vốn đầu tư phát triển  trên địa bàn tăng 9,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 2,1%; chỉ số PCI tăng 10 bậc, xếp thứ 14/63. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển. Xây dựng nông thôn mới, toàn Thành phố đã có 2 huyện Đan Phượng và Đông Anh đạt chuẩn Nông thôn mới và 255/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Vị thế, uy tín của Thủ đô trong khu vực và thế giới ngày càng được nâng cao.

3. Công việc tiếp tục triển khai thưc hiện:

Trong thời gian tới, Thành ủy xác định thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọngtiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Trung ương, đồng thời thực hiện tốt những nội dung sau:

Một là, tiếp tục công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng về tinh thần, thái độ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và nhân dân Thành phố.

Hai là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, lấy kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, là một trong những căn cứ quan trọng trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ của Thành phố.

Ba là, gắn chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 18 của Ban Thường vụ Thành ủy với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy; tập trung xây dựng hệ thống chính trị, nhất là tổ chức cơ sở đảng xã, phường hiện đang có khó khăn; việc xây dựng kế hoạch cá nhân cần lựa chọn công việc phù hợp, gắn với thực hiện Quy định 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Bốn là, phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của lãnh đạo, cấp ủy và chính quyền các cấp từ Thành phố tới cơ sở, từ đó vận động quần chúng nhân dân làm theo. Hướng về cơ sở, khuyến khích cơ sở chủ động, sáng tạo, đúc kết những bài học thực tiễn trong nhân dân, bổ sung cho lý luận để kịp thời chỉ đạo cũng như nhân rộng các điển hình tiến về thực hiện Chỉ thị 05.

Năm là, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với mọi hoạt động của các lĩnh vực trong đời sống xã hội, tạo sự đồng thuận cao, phát huy tinh thần đoàn kết nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội và chiến lược phát triển Thủ đô.

Sáu là, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát từ Thành phố đến cơ sở. Kịp thời phát hiện và nhân rộng điển hình tốt cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và xử lý các sai phạm, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo.

4. Về kiến nghị, đề xuất:

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương sớm ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Đề nghị tiếp tục chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân, nhất là trong các trường đào tào, bồi dưỡng cán bộ các tỉnh, thành và các trung tâm bồi trưỡng chính trị các quận, huyện, thị xã.    

Kính thưa các đồng chí!

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, Hà Nội quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố. 

Nhân dịp này, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các đồng chí tham dự hội nghị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!                     

                            

 


TTTĐ.VN
Bình luận (0)
Gửi
Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Tuổi trẻ thủ đô vui lòng gửi về địa chỉ
Email: tuoitrethudoonline@gmail.com | Hotline: 0902 38 8899