Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chương trình hành động số 15 của Thành ủy

14:48 | 09/06/2021
TTTĐ - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 8/6/2021 về sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chương trình hành động số 15-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội: “Chung sức, đồng lòng” thực hiện thắng lợi mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng Bí thư Thành ủy TP HCM: Chống dịch trên tinh thần “chặn đầu trước”
Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chương trình hành động số 15 của Thành ủy

Kế hoạch nêu rõ, việc sơ kết được tiến hành từ cấp cơ sở, tổ chức hội nghị sơ kết cấp huyện, cấp thành phố, bám sát các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, chương trình hành động của Thành ủy; Đánh giá khách quan, trung thực kết quả đạt được cũng như hạn chế, yếu kém; Chỉ rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; Kiến nghị, đề xuất định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; Tiến hành nghiêm túc, khẩn trương, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Các cấp ủy Đảng trực thuộc Thành ủy chỉ đạo tổ chức sơ kết nghị quyết từ cấp cơ sở; Các Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tổ chức sơ kết ở cấp mình; Căn cứ vào điều kiện cụ thể, nhất là về bảo đảm điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác để quyết định hình thức tổ chức hội nghị sơ kết phù hợp.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc việc sơ kết, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra; Tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết việc thực hiện nghị quyết của Thành ủy, hoàn thành trước ngày 2/7/2021; Đồng thời, tham mưu công tác khen thưởng và tổ chức hội nghị sơ kết nghị quyết cấp thành phố.

Lan Chi

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.com.vn/