Thứ sáu 20/05/2022 00:52 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các tổ chức thành viên

Bám sát “hơi thở cuộc sống” để có nhiều tác phẩm cổ vũ tinh thần chống dịch COVID-19

Văn học -
In bài viết

TTTĐ - Ngày 29/12/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 353/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Văn học, nghệ thuật với những vấn đề quan trọng, cấp thiết của đất nước hôm nay Văn học, nghệ thuật khơi dậy sức mạnh nội sinh to lớn của dân tộc Tọa đàm "Thành tựu văn học, nghệ thuật Thủ đô 10 năm sau Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội" Phát triển văn học, nghệ thuật thời kỳ mới trong tổ chức Đoàn Trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp văn hóa nói chung, phát triển văn học, nghệ thuật nói riêng

Thông báo nêu rõ, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp văn hóa nói chung, phát triển văn học, nghệ thuật nói riêng. Kể từ khi có Đảng, nền văn hóa, văn học, nghệ thuật Việt Nam có bước chuyển mình sâu sắc, mạnh mẽ, thực hiện tốt sứ mệnh cao quý trực tiếp xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, bồi dưỡng, phát triển con người toàn diện.

Ở bất kỳ thời kỳ, giai đoạn phát triển nào, văn học, nghệ thuật cũng luôn đồng hành cùng với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; kịp thời truyền tải sâu sắc, toàn diện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là việc cụ thể hóa các quan điểm, đường lối xây dựng và phát triển đất nước trong suốt 35 năm đổi mới, góp phần làm cho nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, đất nước ngày càng phát triển để có được “cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày nay”.

Quang cảnh buổi làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam
Quang cảnh buổi làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Trong quá trình phát triển đó, mặc dù có những bước thăng trầm, song thời kỳ nào cũng xuất hiện những tác giả, tác phẩm xuất sắc, những đóng góp trí tuệ, sức lực có ý nghĩa to lớn của các văn nghệ sĩ, trí thức, góp phần khắc họa giá trị con người Việt Nam, xây dựng và giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà, bồi đắp và khơi dậy sức mạnh nội sinh to lớn của dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại để đấu tranh chống chế độ thực dân cũ và mới, giành độc lập dân tộc và tiếp tục công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Thành tựu có được đó là do các nguyên nhân cơ bản sau: Thứ nhất, văn học, nghệ thuật nước nhà đã bám sát đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong từng thời kỳ cách mạng để tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, có chất lượng các nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, bằng tâm huyết, trách nhiệm, lao động nghệ thuật không mệt mỏi, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức đã xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất để phát huy những giá trị cốt lõi của mình và khắc phục những khó khăn, vượt qua những hạn chế.

Thứ ba, nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể; sự ủng hộ, hưởng ứng, cổ vũ của đông đảo nhân dân đối với giới văn học, nghệ thuật. Mỗi tác giả, tác phẩm xuất sắc đều để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng, trong nhân dân, được nhân dân đánh giá cao.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân phát biểu
Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân phát biểu

Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, những thành tựu của nền văn học, nghệ thuật đã đạt được chưa tương xứng; vẫn còn một số hạn chế, bất cập.

Một là, mặc dù có chất liệu phong phú, điều kiện thuận lợi cho văn học, nghệ thuật sáng tạo, phát triển, nền văn học, nghệ thuật Việt Nam còn thiếu những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, đi sâu vào lòng người, xứng tầm với sự nỗ lực, cố gắng, thành quả đạt được của đất nước ta, nhân dân ta, tương xứng với sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam trên trường quốc tế, xứng tầm với tình cảm, sự tôn trọng của bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam.

Hai là, trong thời gian qua, khi cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID-19, có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật kịp thời có tác dụng tốt, nhưng chưa khắc họa được hết sự khốc liệt của dịch bệnh, cũng như sự kiên cường, hy sinh vượt qua gian khổ, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng lòng của cả dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần cổ vũ, truyền cảm hứng, tạo động lực, khơi dậy sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, thách thức và phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội

Đảng ta xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, là động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; phát triển văn hóa phải ngang tầm với phát triển chính trị, kinh tế, xã hội.

Văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa. Phát triển văn học, nghệ thuật phải lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể, làm mục tiêu và động lực của sự phát triển, góp phần hoàn thiện giá trị, nhân cách con người Việt Nam, hướng đến giá trị cốt lõi của dân tộc - giá trị chân - thiện - mỹ.

Đại hội XIII của Đảng đã xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Trong bối cảnh đó, giới văn học, nghệ thuật nói riêng và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cần tiếp tục phát huy truyền thống, kết quả đạt được những năm qua, ra sức khắc phục những khó khăn, thách thức, bám sát tôn chỉ, mục đích, tập trung làm tốt những nhiệm vụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam

Cụ thể, giới văn học, nghệ thuật nói riêng và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy mạnh mẽ trí tuệ và tinh thần dân chủ để phát triển văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới; quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật, văn hóa, con người Việt Nam.

Chúng ta cần hoàn thiện các chương trình, kế hoạch, hành động cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ của mình, khắc phục hạn chế, yếu kém, hoàn thành sứ mệnh mà đất nước, nhân dân giao cho; tiếp tục xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam

Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh giao lưu, hợp tác và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với phương châm “hòa nhập nhưng không hòa tan”; tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa, văn học nghệ thuật của nhân loại, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc để sáng tạo công trình, tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật, tinh thần dân tộc để quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và nền văn học nghệ thuật cách mạng Việt Nam trên trường quốc tế; đấu tranh trước các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch…

Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các giải pháp, nhiệm vụ đột phá được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc vừa qua.

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các tổ chức thành viên cần bám sát “hơi thở cuộc sống” để có nhiều công trình, tác phẩm cổ vũ mạnh mẽ tinh thần chống dịch COVID-19 gắn với phục hồi kinh tế-xã hội của đất nước; chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển bền vững, ứng phó với các thách thức như biến đổi khí hậu, già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, du lịch...

Văn An
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Khơi nguồn cảm hứng và sự tự tin từ các tác giả không chuyên

Khơi nguồn cảm hứng và sự tự tin từ các tác giả không chuyên

TTTĐ - Là một hoạt động bên lề của cuộc thi sáng tác truyện đồng thoại ENEOS & Mogu “Đóa hoa đồng thoại”, các workshop “Bút kể ta nghe” đã giúp cho rất nhiều thí sinh cũng như những người yêu thích việc sáng tác có cơ hội được giao lưu, học hỏi và phát triển tiềm năng của mình.
Ngọn lửa luôn rừng rực

Ngọn lửa luôn rừng rực

Đây là lời nhận xét của nhà báo, nhà văn Phan Quang - một trong những "cây đại thụ" của Báo chí Cách mạng Việt Nam khi đọc cuốn "Giữ lửa" tập 4 do NXB Văn học vừa ấn hành tháng 5/2022. Thật tình cờ, tháng 5 này, nhà báo PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh tròn 55 năm tuổi Đảng. Về hưu, ông vẫn đam mê viết báo, làm thơ. Sau tập thơ "Chồi biếc" xuất bản tháng 3/2002, lần này, ông cho ra mắt cuốn "Giữ lửa", tiếp nối 3 tập trước đã trình làng từ năm 2014 đến nay. Trân trọng giới thiệu bài viết của nhà báo Phan Quang về cuốn sách mới gồm 560 trang này:
Giao lưu với tác giả và dịch giả cuốn sách "Trái tim mù lòa"

Giao lưu với tác giả và dịch giả cuốn sách "Trái tim mù lòa"

TTTĐ - 19h tối 6/5, trong khuôn khổ "Những ngày văn học Châu Âu năm 2022", Viện Geothe và NXB Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức buổi giao lưu với tác giả và dịch giả cuốn sách "Trái tim mù lòa". Tác phẩm đã đạt giải Sách Đức 2007, được dịch ra 40 thứ tiếng và đã bán hơn 1 triệu bản. Sự kiện được tổ chức trực tiếp tại Viện Geothe (56-60 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) và qua Zoom.
Xuất bản trọn bộ tiểu thuyết lịch sử viết về đời Trần của nhà văn Hà Ân

Xuất bản trọn bộ tiểu thuyết lịch sử viết về đời Trần của nhà văn Hà Ân

TTTĐ - Kỷ niệm 65 năm thành lập (17/6/1957 - 17/6/2022), Nhà xuất bản Kim Đồng tái bản trọn bộ tiểu thuyết lịch sử viết về đời Trần của nhà văn Hà Ân. Đây là bộ tiểu thuyết lịch sử gắn bó với các thế hệ bạn đọc, khơi dậy tình yêu đất nước, niềm tự hào với lịch sử dân tộc.
Tin khác
[Xem thêm]
Giao lưu và ra mắt 5 cuốn sách của tác giả Hồng Sakura

Giao lưu và ra mắt 5 cuốn sách của tác giả Hồng Sakura

TTTĐ - Ngày 5/5, Công ty CP Sbooks phối hợp công ty TNHH Trùm Media tổ chức ra mắt bộ 5 cuốn sách "Xu xu đừng khóc", "Đài Các tiểu thư", "Nếu em ở đây", "Bạch mã hoàng tử", "Lãng tử gió" của tác giả Hồng Sakura. Buổi lễ được tổ chức tại Sân khấu A - Đường Sách TP Hồ Chí Minh.
Khi niềm xúc động trào dâng chắp cánh những vần thơ

Khi niềm xúc động trào dâng chắp cánh những vần thơ

TTTĐ - Trường Sa - quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi người dân Việt Nam khi nghe hai tiếng này đều bất giác đưa tay lên ngực để cảm nhận niềm tự hào, thành kính, yêu mến trào dâng như sóng biển. Tác giả Lê Hồng Sơn cũng vậy. Không chỉ cảm nhận sâu sắc sự quý giá của từng hòn đá, hạt cát của "đất nước nơi đầu sóng", niềm xúc động đã chắp cánh cho những vần thơ bay ra từ đầu ngọn bút. Tác phẩm "Mẹ Việt Nam..." đã ra đời như thế.
Khởi động cuộc thi "Đóa hoa đồng thoại"

Khởi động cuộc thi "Đóa hoa đồng thoại"

TTTĐ - Cuộc thi viết truyện ENEOS & MOGU "Đóa hoa đồng thoại" lần thứ 5 - năm 2022 đã khởi động với mong muốn mong muốn lan tỏa kết nối trái tim, cất lên tiếng nói trẻ thơ trong tâm hồn mỗi người, đồng thời góp phần vào việc nuôi dưỡng tâm hồn trẻ em Việt Nam.
Vui nhộn, hài hước cuốn sách về học sinh mùa COVID-19 "Cơ Bản là Cơ Bản"

Vui nhộn, hài hước cuốn sách về học sinh mùa COVID-19 "Cơ Bản là Cơ Bản"

TTTĐ - Dưới lớp vỏ của một câu chuyện vui nhộn, hài hước về lứa tuổi học trò, tác giả Phạm Huy Thông nhắn gửi bạn đọc những bài học, những suy nghĩ lớn trước các vấn đề đang xảy ra với mỗi người khi chúng ta phải đối diện với một giai đoạn “kì lạ”, trong và sau đại dịch COVID-19.
“Đi tìm một vì sao” - cuốn tự truyện đậm chất văn chương

“Đi tìm một vì sao” - cuốn tự truyện đậm chất văn chương

TTTĐ - "Đi tìm một vì sao" là một tự truyện đậm chất văn chương. Như phụ đề của tên sách: Tự kể chuyện mình, tác giả Phạm Quang Nghị đã kể lại cuộc đời mình một cách trung thực với một tình yêu cuộc đời mãnh liệt. Có nhiều trang viết là những trang văn chân thực, đẹp và có sức quyến rũ mạnh mẽ với người đọc". Đó là nhận xét của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam tại buổi ra mắt cuốn sách này.
Xem phiên bản di động