×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Bàn bạc dân chủ, phân công rõ trách nhiệm, xử lý kịp thời, có hiệu quả những việc lớn, việc khó

Tin tức | Thứ sáu, 08/04/2016 06:13 (GMT+7)
Bàn bạc dân chủ, phân công rõ trách nhiệm, xử lý kịp thời, có hiệu quả những việc lớn, việc khó

Trích phần kiểm điểm về đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc trong Báo cáo Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XV do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trình bày tại Đại hội

Trích phần kiểm điểm về đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc trong Báo cáo Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XV do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trình bày tại Đại hội

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà NộiNgô Thị Thanh Hằng trình bày tại Đại hội.

I. Ưu điểm và kết quả đạt được
1. Về xây dựng và chỉ đạo thực hiện các quy chế, quy trình công tác
- Thành ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc xây dựng, hoàn thiện, thực hiện tốt quy chế làm việc, quy trình công tác trong toàn hệ thống chính trị thành phố, bảo đảm bài bản, khoa học, đặc biệt là quy chế làm việc của cấp ủy toàn khóa; các chương trình công tác hằng quý, hằng tháng của Ban Thường vụ và lịch công tác tuần của Thường trực Thành ủy. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp trong Đảng; tiến hành rà soát, cải tiến quy trình chuẩn bị nội dung các hội nghị và nghị quyết của cấp ủy; rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc và chất lượng các kỳ họp, hội nghị của cấp ủy.
- Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), Thành ủy xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình hành động tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với hoạt động của HĐND, UBND, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các quy chế, quy trình và chương trình, kế hoạch công tác bảo đảm vừa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy sự năng động, sáng tạo và vai trò trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị.
- Lãnh đạo xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều quy chế, quy định, quy trình công tác như: Quy chế giám sát và phản biện xã hội và cơ chế để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; Quy định lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; bổ sung Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và Quy chế bổ nhiệm cán bộ. Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ, về công tác quản lý đội ngũ cán bộ; cải tiến việc thi tuyển công chức, viên chức theo hướng công khai, dân chủ, khoa học...
2. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành
- Bám sát chương trình công tác toàn khóa, từ yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn Thủ đô, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy khóa XV đã có nhiều đổi mới, sáng tạo và có hiệu quả cao, trọng tâm là chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 9 Chương trình công tác lớn, toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ; lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các kỳ họp định kỳ của cấp ủy, bàn cho ý kiến chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều nội dung công việc quan trọng theo chương trình và giải quyết nhiều công việc lớn, việc khó, việc phát sinh đột xuất.
- Lãnh đạo thực hiện nhiều công việc lớn, có ý nghĩa quan trọng, như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 11 về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020; đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa XII về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô; tổng kết 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới ở Thủ đô; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy hoạch và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; chủ động nghiên cứu, xây dựng, ban hành 13 văn bản lớn để cụ thể hóa, triển khai thực hiện Luật Thủ đô.
- Trong nhiệm kỳ, Thành ủy đã ban hành và chỉ đạo thực hiện tốt hai Nghị quyết chuyên đề, là Nghị quyết số 06 về "Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015", Nghị quyết số 09 về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020" và một số chỉ thị về công tác đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ... tạo chuyển biến rõ rệt ở các lĩnh vực trên. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng, ban hành đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.
- Chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch công tác; phát hiện nhân tố điển hình để nhân rộng và chỉ đạo giải pháp khắc phục khuyết điểm, yếu kém. Nhiều chương trình, đề án công tác lớn của Thành ủy được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, tạo được chuyển biến tích cực, rõ nét trên các lĩnh vực…
- Trong chỉ đạo, điều hành, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy đã bàn bạc dân chủ, phân công rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện, xử lý kịp thời, có hiệu quả những việc lớn, việc khó theo kế hoạch và những việc đột xuất phát sinh. Quan tâm lắng nghe các ý kiến đóng góp, phản biện xây dựng của nhân dân, báo chí.
3. Về thực hiện chế độ làm việc
- Việc chuẩn bị các kỳ họp và hội nghị của cấp ủy có nhiều đổi mới, từ việc lựa chọn nội dung, phân công chuẩn bị các đề án hoặc báo cáo, đến việc ban hành văn bản kết luận hội nghị để chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện. Trong nhiệm kỳ qua, Thành ủy họp 22 phiên; Ban Thường vụ Thành ủy đã họp 89 phiên, bàn 278 nội dung (trong đó: Có 53 nội dung về lĩnh vực phát triển kinh tế; 35 nội dung về quản lý đô thị; 37 nội dung về phát triển văn hóa - xã hội; 10 nội dung về quốc phòng, an ninh; 60 nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; 83 nội dung về công tác tổ chức, cán bộ) và nhiều cuộc họp đột xuất khác để giải quyết kịp thời những việc mới phát sinh.
- Thường trực Thành ủy duy trì nền nếp họp định kỳ hằng tuần, đánh giá công tác hằng tháng, duy trì đều hội nghị giao ban theo chuyên đề công tác hằng quý giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND thành phố với lãnh đạo các quận, huyện, thị và các sở, ngành để chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo tiến độ, chương trình công tác. Chủ động xử lý nhạy bén, kịp thời những công việc đột xuất, những vấn đề trọng tâm, bức xúc, những công việc mới phát sinh từ thực tiễn của thành phố; cho ý kiến chỉ đạo chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.
- Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; lựa chọn đúng, trúng những vấn đề trọng tâm trên các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của thành phố, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ để chỉ đạo xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch công tác; phân công trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành, đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện.
- Điểm nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XV là, Thành ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy đặc biệt coi trọng đổi mới mạnh mẽ phương pháp, phong cách công tác, lề lối làm việc, lãnh đạo toàn diện, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn chủ đề công tác cho từng năm, thực hiện nói đi đôi với làm, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá tạo chuyển biến chung trên các lĩnh vực công tác của Đảng bộ thành phố.
- Từng đồng chí Thành ủy viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công, đã chủ động, dành thời gian đi cơ sở, bám sát thực tiễn để kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình, cho ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc theo trách nhiệm được giao, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy.
4. Về rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống
- Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và từng đồng chí Thành ủy viên có ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, gương mẫu trong lối sống, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, suy thoái và các biểu hiện tiêu cực khác; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.
- Tích cực đổi mới phong cách lãnh đạo, điều hành theo tinh thần sâu sát, quyết liệt, hiệu quả; chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và Điều lệ Đảng; nghiêm túc thực hiện tốt các quy chế, quy định và quy trình công tác; tích cực học tập, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từng đồng chí tích cực rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những việc làm, hành động thiết thực, cụ thể hằng ngày, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt ở từng địa bàn, đơn vị, cơ quan phụ trách và sinh hoạt.
- Gương mẫu thực hiện, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên và những điều đảng viên không được làm. Nhìn chung, từng đồng chí và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định ở nơi công tác và nơi cư trú; vận động gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm công dân.
II. Hạn chế, khuyết điểm
1. Đối với tập thể Thành ủy
- Công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi, kiểm tra thực hiện các quy chế, quy trình công tác, kết luận của cấp ủy có mặt còn hạn chế. Việc kiểm tra, phát hiện, xem xét, xử lý một số vụ việc tham nhũng, lãng phí chưa chủ động, kịp thời. Lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ; quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên ở một số cấp ủy, đơn vị chưa được chú trọng đúng mức.
- Lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính trong Đảng, chính quyền của một số cấp ủy có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; việc đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xử lý trách nhiệm cá nhân ở một số cấp ủy, đơn vị có sai phạm còn hạn chế.
- Lãnh đạo phát huy dân chủ trong Đảng ở một số cấp ủy cơ sở, cấp ủy trực thuộc Thành ủy còn có biểu hiện hình thức, chưa phát huy đầy đủ trí tuệ tập thể trong việc ra quyết định của cấp ủy, chưa lắng nghe được hết các ý kiến phản biện tích cực, thẳng thắn, khách quan để kịp thời điều chỉnh một số chủ trương, cơ chế, chính sách.
- Lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông có việc thiếu chặt chẽ, hiệu quả thấp. Việc lắng nghe, phân tích, phản biện, tiếp thu ý kiến góp ý, phê bình của báo chí và dư luận có lúc, có việc còn bị động, lúng túng.
2. Đối với các đồng chí Thành ủy viên
- Một số đồng chí chưa tích cực đề xuất giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chung của thành phố. Việc học tập, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn chưa trở thành nền nếp.
- Công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, đơn vị ở một số địa bàn, lĩnh vực được phân công hiệu quả thấp; có nơi còn để xảy ra tư tưởng cục bộ, địa phương, vi phạm pháp luật và nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng…
PV
Theo Báo Hànộimới.
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
BÌNH LUẬN
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng viếng nghĩa trang liệt sĩ tại Hà Tĩnh và Quảng Bình
TTTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947- 27-7-2018), Đoàn cán bộ lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam...
Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị
Bộ Chính trị, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp ý...
Đồng chí Dương Việt Hà giữ chức Giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội
TTTĐ - Sáng 18/10, Thành đoàn Hà Nội công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội đối với đồng chí Dương Việt Hà từng...
Dấu ấn nền hành chính Thủ đô sau 10 năm mở rộng địa giới
TTTĐ - Từ cơ chế “xin - cho”, là nỗi ám ảnh của người dân và doanh nghiệp, nền hành chính Thủ đô đã lột xác toàn diện trong 10 năm qua....