Bộ máy Quốc hội Việt Nam sau khi kiện toàn

Bộ máy Quốc hội Việt Nam sau khi kiện toàn
Bộ máy Quốc hội Việt Nam sau khi kiện toàn
Bộ máy Quốc hội Việt Nam sau khi kiện toàn
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
VƯƠNG ĐÌNH HUỆ
Ngày sinh: 15.3.1957
Quê quán:  Nghệ An
Dân tộc:  Kinh
Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế
Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
- Đại biểu Quốc hội khóa XV
Chân dung các thành viên Chính phủ sau khi kiện toàn
PHÓ CHỦ TỊCH
THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI
TRẦN THANH MẪN
Ngày sinh: 12.8.1962
Quê quán:  Hậu Giang
Dân tộc:  Kinh
Trình độ lý luận chính trị:  Cử nhân
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế
Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
- Đại biểu Quốc hội khóa XV
PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
NGUYỄN ĐỨC HẢI
Ngày sinh: 29.7.1961
Quê quán:  Quảng Nam
Dân tộc:  Kinh
Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
- Đại biểu Quốc hội khóa XV
PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
NGUYỄN KHẮC ĐỊNH
Ngày sinh: 3.1.1964
Quê quán:  Thái Bình
Dân tộc:  Kinh
Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
- Đại biểu Quốc hội khóa XV
PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
THƯỢNG TƯỚNG
TRẦN QUANG PHƯƠNG
Ngày sinh: 6.5.1961
Quê quán:  Quảng Ngãi
Dân tộc:  Kinh
Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
- Đại biểu Quốc hội khóa XV
Chân dung các thành viên Chính phủ sau khi kiện toàn
TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI
BÙI VĂN CƯỜNG
Ngày sinh: 18.6.1965
Quê quán:  Hải Dương
Dân tộc:  Kinh
Trình độ lý luận chính trị:  Cử nhân
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật an toàn hàng hải, Thạc sĩ An toàn hàng hải, Kỹ sư Điều hành tàu biển, Cử nhân Anh văn
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
- Đại biểu Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
CHỦ NHIỆM UỶ BAN
TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH
NGUYỄN PHÚ CƯỜNG
Ngày sinh: 19.6.1967
Quê quán:  Bình Dương
Dân tộc:  Kinh
Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Tài chính Công nghiệp
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
- Đại biểu Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
DÂN TỘC
Y THANH HÀ NIÊ KĐĂM
Ngày sinh: 23.12.1973
Quê quán:  Đắk Lắk
Dân tộc:  Ê-Đê
Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Cử nhân Chính trị chuyên ngành Công tác tổ chức
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
- Đại biểu Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
CHỦ NHIỆM
UỶ BAN XÃ HỘI
NGUYỄN THUÝ ANH
Ngày sinh: 7.12.1963
Quê quán:  Phú Thọ
Dân tộc:  Kinh
Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật và hành chính công
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
- Đại biểu Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
CHỦ NHIỆM
UỶ BAN ĐỐI NGOẠI
VŨ HẢI HÀ
Ngày sinh: 1.3.1969
Quê quán:  Nam Định
Dân tộc:  Kinh
Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý chính sách công, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
- Đại biểu Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
LÊ QUANG HUY
Ngày sinh: 19.9.1966
Quê quán:  Hà Nội
Dân tộc:  Kinh
Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Công nghệ thông tin, Kỹ sư Xây dựng dân dụng
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
- Đại biểu Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
CHỦ NHIỆM
UỶ BAN TƯ PHÁP
LÊ THỊ NGA
Ngày sinh: 20.12.1964
Quê quán:  Hà Tĩnh
Dân tộc:  Kinh
Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
- Đại biểu Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
CHỦ NHIỆM
UỶ BAN KINH TẾ
VŨ HỒNG THANH
Ngày sinh: 19.4.1962
Quê quán:  Hải Dương
Dân tộc:  Kinh
Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
- Đại biểu Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
CHỦ NHIỆM
UỶ BAN PHÁP LUẬT
HOÀNG THANH TÙNG
Ngày sinh: 25.12.1966
Quê quán:  Nghệ An
Dân tộc:  Kinh
Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
- Đại biểu Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
CHỦ NHIỆM UỶ BAN
QUỐC PHÒNG AN NINH
THIẾU TƯỚNG
LÊ TẤN TỚI
Ngày sinh: 4.4.1969
Quê quán:  Cà Mau
Dân tộc:  Kinh
Trình độ lý luận chính trị:  Cử nhân
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Tội phạm học và điều tra tội phạm
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
- Đại biểu Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
CHỦ NHIỆM
UỶ BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC
NGUYỄN ĐẮC VINH
Ngày sinh: 25.11.1972
Quê quán:  Nghệ An
Dân tộc:  Kinh
Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hóa học
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
- Đại biểu Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
TRƯỞNG BAN
CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU
NGUYỄN THỊ THANH
Ngày sinh: 10.2.1967
Quê quán:  Ninh Bình
Dân tộc:  Kinh
Trình độ lý luận chính trị:  Cử nhân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
- Đại biểu Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
TRƯỞNG BAN DÂN NGUYỆN
DƯƠNG THANH BÌNH
Ngày sinh: 8.8.1961
Quê quán:  Cà Mau
Dân tộc:  Kinh
Trình độ lý luận chính trị:  Cử nhân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
- Đại biểu Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội