Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội: "Xương sống, cốt lõi" để thực hiện hiệu quả nhiều việc mới, việc khó

Đại hội Đảng -

TTTĐ - Chương trình 01-CTr/TU có phạm vi bao trùm, được nghiên cứu, ban hành sớm nhất và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, với 8 đề tài, chuyên đề và 5 nhóm chỉ tiêu. Đây cũng là chương trình “xương sống, cốt lõi”, xuyên suốt và có tác động, ảnh hưởng lớn đến 7 chương trình công tác còn lại của Thành ủy Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp thường xuyên lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát Tập thể Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội Phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội (*)

Tạo chuyển biến mạnh trong công tác Đảng

Chương trình số 01-CTr/TU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tính chất quyết định tới việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố.

Xác định tầm quan trọng của chương trình, Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc đã triển khai quyết liệt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp bằng các đề án, đề tài, chuyên đề đáp ứng yêu cầu thực tiễn, có tính đột phá, tính thuyết phục cao; Tạo chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố.

Chương trình 01 của Thành ủy tạo chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố
Chương trình 01 của Thành ủy tạo chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố (Ảnh minh họa)

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Chương trình, nhiều vấn đề mới, khó đã được các cấp, ngành của thành phố chủ động thực hiện. Một trong những việc mới, khó trong nhiệm kỳ này là Thành ủy Hà Nội đã mạnh dạn đổi mới công tác đánh giá cán bộ bằng Quyết định số 2898-QĐ/TU ngày 8/11/2017 về “Quy định đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý”, khắc phục tình trạng “cào bằng”, góp phần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công việc.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) được triển khai bài bản, nghiêm túc; Đồng thời, việc triển khai học tập, quán triệt, xây dựng các văn bản thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Đặc biệt, việc chấn chỉnh những mặt còn hạn chế, xác định những việc cần làm, nhất là việc khắc phục khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm hằng năm và sơ kết giữa nhiệm kỳ. Điều này đã giúp nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện nghị quyết, tạo ra bầu không khí mới mang lại tác dụng thiết thực; Góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Việc tổ chức quán triệt sâu sắc, quyết liệt, bài bản trong tổ chức thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại trên địa bàn TP Hà Nội” đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thúc đẩy các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, bước đầu đạt kết quả tích cực, ổn định tình hình ở một số địa bàn, ngăn chặn không để phát sinh “điểm nóng”.

Công tác đánh giá chất lượng tổ chức Đảng được chú trọng. Thành ủy đã ban hành Quyết định số 2566-QĐ/TU quy định tạm thời đánh giá, phân loại chất lượng Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy kèm theo biểu điểm đánh giá chất lượng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình Đảng bộ cấp trên cơ sở; Chuyển dần từ đánh giá theo những tiêu chí định tính sang định lượng; Khắc phục tình trạng đánh giá chung chung, thiên về tích cực, né tránh các hạn chế, khuyết điểm, bảo đảm khách quan, công bằng…

Nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền

Với việc thực hiện Chương trình 01, Hà Nội đã khắc phục được tình trạng bộ máy cồng kềnh, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Việc bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của thành phố vừa qua được Trung ương, dư luận, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Cụ thể, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn 20 đơn vị gồm các ban Đảng Thành ủy, các Đảng ủy khối, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy, Ủy ban MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội. Sau sắp xếp, thành phố giảm 13 đầu mối phòng, ban (13,8%); Giảm 10 đơn vị sự nghiệp (38,4%), giảm 13 cán bộ cấp trưởng phòng, ban, giảm 27 cán bộ cấp phó phòng, ban và tương đương; Kiện toàn, sắp xếp giảm 5/17 ban chỉ đạo do Ban Thường vụ Thành ủy thành lập, giảm 74/102 ban chỉ đạo thuộc UBND TP; Sắp xếp các phòng ban chuyên môn thuộc các sở, ngành, giảm từ 204 phòng xuống 159 phòng, giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng.

Thành phố cũng đã sắp xếp 5 Ban Quản lý dự án từ 26 ban: Giảm 73/108 phòng (67,6%), 177/308 lãnh đạo trưởng phó đơn vị và trưởng phó phòng (57,5%), giảm 143/839 biên chế và giảm được 7/23 trụ sở làm việc (30,4%).

Quá trình triển khai, thành phố đã làm tốt công tác tư tưởng, quán triệt, tuyên truyền, vận động và tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nên sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế đã sớm ổn định tình hình từ cấp thành phố tới cấp cơ sở. Hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, ý thức, trách nhiệm của cán, bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng cao hơn; Góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Song song với đó, công tác phòng ngừa tham nhũng, lãng phí được triển khai đồng bộ. Công tác dân vận được quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Chất lượng hoạt động của HĐND các cấp được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND các cấp được tăng cường. Phương pháp chỉ đạo, điều hành có sự đổi mới mạnh mẽ theo hướng sâu sát, cụ thể “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”. Việc phân cấp, phân quyền và ủy quyền từ thành phố xuống cơ sở được tăng cường.

Từ thực tiễn đã khẳng định, trên cơ sở quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Thành ủy đã chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng 8 chương trình công tác. Trong đó, Chương trình 01 có tính “xương sống, cốt lõi” và toàn diện, thể hiện sự vận dụng sáng tạo của Thành uỷ vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố.

Để phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời khắc phục những hạn chế, Hà Nội đang tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Tăng cường đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; Đề cao việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình.

Đồng thời, Hà Nội đổi mới công tác tổ chức, cán bộ; Thực hiện có hiệu quả chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; Đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động công tác dân vận; Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Tú Linh
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế: Nhiều nhiệm vụ quan trọng được đặt ra trong nhiệm kỳ mới

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế: Nhiều nhiệm vụ quan trọng được đặt ra trong nhiệm kỳ mới

TTTĐ - Ngày 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc, nhiều nhiệm vụ quan trọng được đặt ra trong nhiệm kỳ mới, trong đó phấn đấu xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025.
Đà Nẵng có tân Bí thư Thành ủy 51 tuổi

Đà Nẵng có tân Bí thư Thành ủy 51 tuổi

TTTĐ - Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Nguyễn Văn Quảng sinh ngày 23/8/1969, quê quán tại TP Hải Phòng, trình độ Tiến sĩ Luật và từng kinh qua chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.
Tin khác
[Xem thêm]
Công bố 4 dự thảo văn kiện quan trọng trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng để lấy ý kiến nhân dân

Công bố 4 dự thảo văn kiện quan trọng trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng để lấy ý kiến nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn các dự thảo văn kiện:
Từng bước giải quyết hiệu quả những vụ việc phức tạp, củng cố, xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh

Từng bước giải quyết hiệu quả những vụ việc phức tạp, củng cố, xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh

TTTĐ - Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy, TP Hà Nội đã củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhiều tổ chức cơ sở Đảng, từng bước giải quyết có hiệu quả những vụ việc phức tạp, nổi cộm, nhạy cảm; Từ đó tăng niềm tin của cán bộ, đảng viên và người dân đối với vai trò lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp.
Xem phiên bản di động