HĐND TP thông qua Nghị quyết danh mục phí, lệ phí

TTTĐ - Sáng nay (6/12), với 86/86 đại biểu tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về danh mục phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND TP (theo Luật phí, lệ phí năm 2015 có hiệu lực từ 1/1/2017)

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội

Theo ông Nguyễn Thế Mạnh, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội, thời gian qua, việc thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí và các Nghị quyết thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội về cơ bản đã đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Theo đó, hệ thống các văn bản quy định thu phí tại địa phương được ban hành kịp thời, đồng bộ, theo đúng thẩm quyền, tạo ra khung pháp lý rõ ràng, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện; công tác tố chức, thu nộp và quản lý sử dụng nguồn thu phí, lệ phí được công khai, minh bạch, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính…

UBND Thành phố Hà Nội đã tổng hợp kết quả thu các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố như sau: năm 2014 là 4.165 tỷ đồng, năm 2015 là 5.727 tỷ đồng, 6 tháng năm 2016 là 3.313 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, đánh giá sau gần 13 năm thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí cho thấy chính sách phí và lệ phí hiện hành bộc lộ một số bất cập như: Theo danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP có 39 khoản phí, lệ phí được phân cấp cho HĐND cấp tỉnh quyết định mức thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí nhưng không giao thẩm quyền quyết định miễn, giảm phí, lệ phí để phù hợp với thực tế tại địa phương; Pháp lệnh chưa đặt vấn đề bù đắp chi phí, lợi nhuận hợp lý cho các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ thu phí, do đó, chưa thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế tham gia, chưa khuyến khích XHH các dịch vụ công trong điều kiện nền kinh tế đang chuyển sang cơ chế thị trường; Việc quản lý, sử dụng phí Pháp lệnh quy định cơ quan nhà nước thu phí được để lại một phần phí, lệ phí để trang trải chi phí thu nhưng không quy định cụ thể việc phản ánh vào ngân sách nhà nước (NSNN) là số tiền phí thu được hay số tiền phí nộp NSNN. Điều này, dẫn đến khó khăn cho công tác kiểm soát, hạch toán thu - chi NSNN. Vì vậy, cần quy định về quản lý và sử dụng phí, lệ phí phù hợp với quy định của Luật NSNN năm 2015.

Từ thực tế trên, UBND Thành phố trình, xin ý kiến HĐND Thành phố: Đối với kinh tế, xã hội cần rà soát, đánh giá các khoản phí đang thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố phù hợp với danh mục các khoản phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; phù hợp với tình hình thực tiên trên địa bàn thành phố và xu hướng phát triển, góp phần cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện cho các quan hệ kinh tế - xã hội được phát triển một cách thuận lợi, tạo động lực cho kinh tế - xã hội phát triển.

Đối với người nộp phí, lệ phí (các tổ chức, cá nhân): cần xây dựng mức thu đảm bảo hài hòa giữa việc bù đắp chi phí, phục vụ công tác quản lý nhà nước với khả năng đóng góp của người nộp phí, lệ phí. Mức thu, các quy định thu cần đảm bảo ổn định, tạo thuận lợi cho người nộp, trường hợp thay đổi cần theo lộ trình, tránh xáo động, ảnh hưởng tiêu cực đến các tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí.

Đối với tổ chức thu phí, lệ phí cần quy định rõ ràng cơ chế quản lý, sử dụng đối với phí, lệ phí đảm bảo tính công khai, minh bạch, từ đó thúc đẩy cơ chế tự chủ của các cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; từng bước nâng cao chất lượng của các dịch vụ công, hành chính nhà nước.

Đối với thu Ngân sách nhà nước: Việc xây dựng các mức thu phí từng bước đảm bảo bù đắp các chi phí phục vụ công tác thu, giảm chi từ ngân sách cho thực hiện công việc thu phí. Đối với các khoản lệ phí: Nộp 100% vào ngân sách nhà nước, chi phí cho công tác thu được Ngân sách cấp theo dự toán được duyệt hàng năm.

Căn cứ quy định về các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố tại danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí, UBND Thành phô trình HĐND Thành phố quy định mức thu; quản lý sử dụng phí, lệ phí, cụ thể: Các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND cấp tỉnh theo danh mục ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí 24 khoản. Các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Bộ Tài chính và ủy quyền cho HĐND cấp tỉnh ban hành mức thu cụ thể 4 khoản; Các khoản phí, lệ phí bãi bỏ 15 khoản.

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản đồng tình với các nội dung trong tờ trình. Tuy nhiên, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị cần làm rõ hơn các nội dung: đánh giá tác động, so sánh ảnh hưởng của việc triển khai thu phí, lệ phí theo Luật phí, lệ phí sau khi HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết mới thuộc thẩm quyền với việc thu theo quy định cũ hiện đang áp dụng: về tổng thu ngân sách, khó khăn trong tổ chức thực hiện, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội...

Ban KT&NS cũng quan tâm tới vấn đề tăng mức thu phí cần đảm bảo nguyên tắc nâng cao hơn chất lượng phục vụ, nhất là tại các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Đồng thời, cần tăng cường các biện pháp quản lý, có giải pháp cụ thể đảm bảo việc chấp hành của các đơn vị thu phí về mức thu phí, không làm thất thu ngân sách. Xây dựng phương án xã hội hóa đầu tư một số hạng mục, tiến tới đấu thầu quyền quản lý, khai thác một số danh lam thắng cảnh trên địa bàn Thành phố.

Đối với các khoản phí không tăng mức thu, song còn tồn quỹ lớn, đề nghị UBND Thành phố rà soát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí được để lại để đảm bảo hiệu quả; trên cơ sở rà soát, báo cáo HĐND Thành phố điều chỉnh tỷ lệ để lại cho các đơn vị tại kỳ họp HĐND tiếp theo.

Có 6 loại phí chuyển sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá có liên quan nhiều đến người dân cần được UBND Thành phố ban hành quyết định phê duyệt giá dịch vụ sớm kịp thực hiện từ ngày 01/01/2017. Nếu không ban hành kịp, Ban đề nghị không tổ chức thu theo đúng quy định của Luật phí, lệ phí.

Thanh Bình

Bình luận (0)
Gửi
Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Tuổi trẻ thủ đô vui lòng gửi về địa chỉ
Email: tuoitrethudoonline@gmail.com | Hotline: 0902 38 8899