Chương trình số 10-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội

Kiện toàn các giải pháp đẩy lùi tham nhũng, chống lãng phí

Tin tức -
In bài viết

TTTĐ - Chương trình Số 10-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 – 2025” đã xác định một trong các giải pháp là xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các quy định theo thẩm quyền thành phố về quản lý kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị... bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở” để “không thể tham nhũng”.

"Biến" quyết tâm thành hành động thực tế trong phòng, chống tham nhũng Hà Nội: Ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính Chuyển đổi vị trí công tác hơn 1.100 cán bộ để phòng ngừa tham nhũng

Kiên quyết, kiên trì, liên tục

Kế thừa những nội dung của Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy khóa XVI, chương trình số 10-CTr/TU do Thành ủy Hà Nội khóa XVII được ban hành đã xác định, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vừa là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên vừa cấp bách, phức tạp, lâu dài.

Trong đó, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính trị về kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Quá trình thực hiện phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, không ngừng, không nghỉ ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm.

Trong quá trình triển khai, phải thực hiện đồng bộ các biện pháp; Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô.

Chương trình cũng xác định rõ quan điểm: Biện pháp phòng ngừa là chính, là cơ bản, lâu dài và phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách; Khẳng định quan điểm: Không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng…

Đặc biệt, quá trình triển khai Chương trình số 10-CTr/TU sẽ được thực hiện kiên quyết, kiên trì, khẩn trương xây dựng các quy định về phòng ngừa để “không thể tham nhũng”; Quy định về răn đe, trừng trị nghiêm khắc để “không dám tham nhũng”; Tuyên truyền, giáo dục để “không muốn tham nhũng”; Quy định về bảo đảm để “không cần tham nhũng”. Các giải pháp phòng chống tham nhũng phải phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, xây dựng được văn hoá công vụ, văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU tại huyện Chương Mỹ
Hà Nội tăng cường các đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại cá địa phương

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, Chương trình đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cùng với đó, phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô; Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các quy định theo thẩm quyền thành phố về quản lý kinh tế - xã hội, phòng chống tham nhũng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị... bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở” để “không thể tham nhũng”.

Một trong những giải pháp quan trọng được nêu tại Chương trình số 10-CTr/TU là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

Phù hợp với đặc điểm từng địa phương, đơn vị

Tâm đắc với các mục tiêu đến năm 2025, người dân được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 100% và kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt 85%; Hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn đạt 99%... Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Lê Minh Đức cho rằng, đây là những mục tiêu thiết thực, cụ thể nhằm ngăn ngừa và đẩy lùi tham nhũng. Thực tế cho thấy, khi các dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh, quá trình tiếp xúc trực tiếp giữa người thực thi công vụ và người dân sẽ giảm dần. Điều này sẽ ngăn ngừa những hành vi tiêu cực nảy sinh.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố cho biết, là một trong những Đảng bộ lớn của Thủ đô, Đảng ủy Khối luôn xác định, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn bó mật thiết với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao của từng cơ quan, đơn vị. Thời gian tới, Đảng ủy Khối sẽ tăng cường tuyên truyền về nội dung của chương trình, qua đó góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về những mục tiêu quan trọng đã được đề ra tại chương trình.

Cán bộ hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận “một cửa” quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Cải cách hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến sẽ ngăn ngừa tiêu cực nảy sinh

Tại quận Tây Hồ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn cho biết, thời gian qua, quận đã tập trung thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Trong đó, quận đã tăng cường kiểm tra những lĩnh vực dễ xảy ra hành vi tham nhũng, như: Quản lý và chi tiêu ngân sách, mua sắm tài sản công; Đầu tư, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng… Thành lập 6 đoàn thanh tra, trong đó thanh tra theo kế hoạch 5 đoàn, thanh tra đột xuất 1 đoàn để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng.

Thời gian tới, quận Tây Hồ tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm; Chỉ đạo sâu sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã đề ra, trong đó, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như xây dựng cơ bản, đất đai, giải phóng mặt bằng; Thu, chi ngân sách, mua sắm tài sản công, công tác cán bộ.

Cùng với đó, quận sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và thực hiện các chế tài cụ thể để nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Xử lý nghiêm, đúng pháp luật các trường hợp vi phạm.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường cho biết: Thực hiện Chương trình số 10 - CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, UBND huyện Hoài Đức đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 08-Ctr/HU của Huyện ủy Hoài Đức, nhằm đạt hiệu quả thiết thực trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí…

Huyện đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, mua sắm công, xây dựng cơ bản, công tác cán bộ; Tăng cường việc kiểm tra, rà soát, sử dụng có hiệu quả, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức của các cơ quan, đơn vị, chống thất thoát, lãng phí…

Bên cạnh đó, huyện tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội huyện; Công khai minh bạch các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, Nhân dân khi giao dịch…

Huyện cũng giao Thanh tra huyện phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch thanh tra hằng năm đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí; Trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí …

Với quan điểm, mục tiêu được đưa ra cùng những giải pháp cụ thể, quyết liệt tại địa phương, Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng;Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025” kỳ vọng sẽ thu được những kết quả vượt xa mong đợi...

Hạnh Nguyên
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử

Linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử

TTTĐ - Với mục tiêu trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngày bầu cử cũng là ngày hội của toàn dân, các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn TP Hà Nội đã có những cách làm linh hoạt, sáng tạo đáp ứng yêu cầu công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp.
Ba Vì cần bám sát các chỉ đạo mới của thành phố, vận dụng linh hoạt theo tình hình thực tế tại địa phương

Ba Vì cần bám sát các chỉ đạo mới của thành phố, vận dụng linh hoạt theo tình hình thực tế tại địa phương

TTTĐ - Sáng 15/5, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19; Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, trên địa bàn huyện Ba Vì.
Tin khác
[Xem thêm]
Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh

TTTĐ - Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể công tác chuẩn bị trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công. Đồng thời, theo dõi, hướng dẫn, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình chuẩn bị bầu cử.
Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, không để đứt quãng sản xuất trong các khu công nghiệp

Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, không để đứt quãng sản xuất trong các khu công nghiệp

TTTĐ - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: 9 khu công nghiệp tập trung đóng góp 60% giá trị sản xuất công nghiệp toàn TP, do vậy, yêu cầu đặt ra là không để đứt quãng sản xuất; Kiên trì thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì sản xuất, kinh doanh an toàn.
Xem phiên bản di động