×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Mức độ hài lòng của người dân đối với việc phục vụ thủ tục hành chính đạt khá

Tin tức | Thứ sáu, 08/03/2019 12:57 (GMT+7)
Mức độ hài lòng của người dân đối với việc phục vụ thủ tục hành chính đạt khá

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị.

Chiều 7-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Nguyễn Đức Chung đã chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Ban Chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020”.

Bài liên quan

Năm 2019, Ban Chỉ đạo Chương trình 08 sẽ tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính; triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của UBND thành phố gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2019; tập trung hoàn thành và triển khai Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị theo Kết luận số 22-KL/TƯ (ngày 7-11-2017) của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020”.

Ban Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, rà soát tổng thể, xác định những nội dung quy định trong Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương khi triển khai vào thực tiễn chưa phù hợp để đề xuất Trung ương sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù phục vụ sự nghiệp phát triển Thủ đô.

Các cơ quan liên quan cần kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính để tham mưu UBND thành phố công bố theo quy định; rà soát, đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giao dịch; hoàn thiện và mở rộng quy chế liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

Thành phố sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục hành chính; triển khai Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND (ngày 7-5-2018) của UBND thành phố về Quy định việc áp dụng cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã tại Hà Nội; đề xuất sửa đổi các quy định của thành phố trong thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" để phù hợp với quy định của Trung ương và thực tế triển khai.

Thành phố sẽ rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị theo đúng yêu cầu tại các Kế hoạch số 70-KH/TU, 72-KH/TU của Thành ủy và Quyết định số 1459/QĐ-UBND (ngày 26-3-2018) của UBND thành phố; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (ngày 20-11-2014) của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Chỉ thị số 02/CT-TTg (ngày 6-1-2017) của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế; tập trung các giải pháp chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, chuyển sang công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg (ngày 22-6-2015) và Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg (ngày 17-7-2017) của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn thành phố; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

Việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố theo quy định tại Quyết định số 4003/QĐ-UBND (ngày 6-8-2018) của UBND thành phố sẽ được tiếp tục triển khai, đi đôi với tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính theo hướng đột xuất, không báo trước; xác định rõ địa chỉ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, lĩnh vực.

Trong thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình 08, Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, năm 2019, các đơn vị, địa phương cần gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 02-CT/UBND (ngày 29-1-2019) về việc thực hiện chủ đề công tác năm 2019 "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị".

Trong đó, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố cần tiếp tục tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 52/KH-UBND (ngày 26-2-2018) của UBND thành phố Hà Nội về “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch số 52/KH-UBND chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, phụ trách, bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng. Những nhiệm vụ thường xuyên đang thực hiện trong năm 2018 cần có giải pháp để đạt kết quả cao hơn về số lượng, chất lượng trong năm 2019.

Các cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 52/KH-UBND cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan; tập trung giải quyết các vấn đề đặt ra, khẩn trương dứt điểm hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 31-3.

Tại hội nghị, các cơ quan chức năng đã báo cáo kết quả khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ tại một số cơ quan trong thực hiện các thủ tục hành chính năm 2018. Theo đó, mức độ hài lòng của người dân đạt mức khá trở lên.

Trong đó, mức độ hài lòng về thủ tục đăng ký kinh doanh đạt 74,8%; thủ tục khám chữa bệnh đạt 72,1%; thủ tục cấp phép xây dựng đạt 82,7%; thủ tục đo lường chất lượng đạt hơn 80%.

Riêng về mức độ hài lòng đối với 8 dịch vụ hành chính công thuộc sở Giáo dục và Đào tạo, có 2 dịch vụ đạt mức độ hài lòng 98%, 2 dịch vụ đạt 95%, 1 dịch vụ đạt 90%, 2 dịch vụ đạt 85%, 1 dịch vụ đạt 82,5%...

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đánh giá, năm 2018 toàn thành phố đã thực hiện quyết liệt các nội dung đề ra trong Chương trình 08-CTr/TU. Các quận, huyện, thị xã, sở, ngành đã rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính vượt 30% chỉ tiêu; rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản 800 biên chế. Hà Nội là một trong những tỉnh, thành phố hoàn thành sớm việc xây dựng đề án vị trí việc làm; triển khai mạnh mẽ chương trình công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính với tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt cao. Từ phản ánh của dư luận, báo chí, trên địa bàn thành phố xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt trong cán bộ, công chức, viên chức; tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp được nâng cao. Việc rà soát thủ tục, quy trình ban hành văn bản được chú trọng, không để xảy ra sai sót.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế. Trong đó đáng chú ý là trách nhiệm, thái độ của một số cán bộ, công chức còn chưa tốt, để nhân dân phàn nàn, thậm chí có trường hợp phải xử lý kỷ luật. Chất lượng xử lý hồ sơ qua "một cửa liên thông" còn chưa triệt để, lòng vòng, kéo dài. Việc rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính chưa đạt yêu cầu...

Về một số ý kiến trao đổi, kiến nghị tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Chung đã giải đáp, làm rõ. Cụ thể, về hệ thống "một cửa liên thông" của thành phố thực hiện từ ngày 26-10-2018, được xây dựng trên nền tảng cơ sở dữ liệu dân cư, về lâu dài sẽ phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu lớn. Quá trình thực hiện giải quyết thủ tục qua "một cửa liên thông" thời gian qua còn một số lỗi do yếu tố thiết bị, đường truyền, trình độ người sử dụng, song tổng số lỗi trên 70 triệu thao tác là rất nhỏ, dưới 1%, hoàn toàn trong giới hạn cho phép. Trong năm 2019, thành phố sẽ thay toàn bộ hệ thống máy tính cấu hình cao, sử dụng đường truyền tốc độ lớn để khắc phục những lỗi kỹ thuật.

Về việc đầu tư trụ sở xã, phường, thị trấn, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho rằng, các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chăm lo theo quy định của pháp luật, trước mắt cần sắp xếp, chỉnh trang, nâng cấp, cải tạo theo điều kiện cho phép. Việc các địa phương còn sử dụng một số phần mềm quản lý thủ tục hành chính khác cần phải chấm dứt để đồng bộ với hệ thống của thành phố. Về phần mềm quản lý thủ tục trong lĩnh vực giáo dục, tài chính, các sở cần kiểm tra, tập huấn cho cán bộ của các địa phương kết hợp với nâng cấp đường truyền, máy tính... Về hệ thống trực tuyến đến 584 xã, phường, thị trấn, thành phố đang triển khai, cố gắng hoàn thành trong quý III-2019.

Về công tác tuyển dụng công chức năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Ban Cán sự đảng UBND thành phố đã báo cáo và được Thường trực Thành ủy thống nhất, sẽ triển khai trong quý II-2019. Việc thi tuyển phải được tổ chức công khai, minh bạch, không được để sai sót...

Về phương hướng hành động trong năm 2019, đồng chí Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh một số nội dung quan trọng. Trước hết, các đơn vị, địa phương cần bám sát khẩu hiệu hành động của Chính phủ, bổ sung những nội dung trọng tâm cho sát với điều kiện, yêu cầu, đặc thù đơn vị, địa phương mình, gắn với đẩy mạnh thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố. Các đơn vị, địa phương cần khắc phục ngay tồn tại trong xử lý hồ sơ qua "một cửa liên thông", phấn đấu 100% hồ sơ qua hệ thống đúng hạn, bảo đảm chất lượng. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền. Việc rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính phải đạt mức 50%. Các sở, ngành, địa phương cần mạnh dạn cắt bỏ những thủ tục không cần thiết, dần loại bỏ tư duy “không quản được thì cấm”.

Về một số nhiệm vụ, công tác cụ thể khác, đồng chí Nguyễn Đức Chung yêu cầu, các cơ quan chức năng, địa phương khẩn trương hoàn thành khung kiến trúc chính quyền điện tử trong quý II-2019; khẩn trương xây dựng đề án trình HĐND thành phố ra nghị quyết về xây dựng thành phố thông minh; xây dựng và ứng dụng cổng thông tin tiếp nhận và giải đáp phản ánh của nhân dân; số hóa các dữ liệu; xây dựng quy trình về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, phấn đấu 100% thủ tục được thực hiện qua "một cửa liên thông". Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục rà soát việc sắp xếp vị trí việc làm, thu gọn đầu mối để nâng cao hiệu quả; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm nêu gương; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và nhân rộng điển hình, mô hình tốt. Các đơn vị, địa phương cần chú trọng cắt giảm thủ tục ngay trong quan hệ nội bộ để đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc, như việc giải ngân đầu tư... Từ những việc làm đó, thành phố phấn đấu nâng cao hiệu quả, hiệu suất công việc để tiết giảm chi thường xuyên, tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội...

Cuối cùng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị, việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải gắn chặt với phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, kỷ niệm 20 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố Vì hòa bình”. Ngoài ra, công tác tuyên truyền về nhiệm vụ cần được đẩy mạnh, tạo khí thế, tính tự giác trong cán bộ, công chức, đồng thời minh bạch giúp người dân tham gia giám sát...

Theo HNM
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
BÌNH LUẬN
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng viếng nghĩa trang liệt sĩ tại Hà Tĩnh và Quảng Bình
TTTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947- 27-7-2018), Đoàn cán bộ lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam...
Nhớ Bác, càng phải sống xứng đáng với tình cảm của Người
TTTĐ - Năm nay, tròn nửa thế kỷ kể từ ngày Đảng ta công bố bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu gửi toàn Đảng, toàn...
Thủ tướng phê chuẩn bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre
TTTĐ - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Dấu ấn nền hành chính Thủ đô sau 10 năm mở rộng địa giới
TTTĐ - Từ cơ chế “xin - cho”, là nỗi ám ảnh của người dân và doanh nghiệp, nền hành chính Thủ đô đã lột xác toàn diện trong 10 năm qua....