Thay thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương
TTTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020.
Dành cho quảng cáo
1 2 3