Của xin không bằng cách xin!

Của xin không bằng cách xin!

"Của xin không bằng cách xin" cũng đáng để nghĩ ngợi, cảnh giác, nhắc nhở người đời như khi ứng xử "Của cho không bằng cách cho". Sự việc Tổng ...
Xem phiên bản di động