Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống thiên tai

Môi trường -
In bài viết

TTTĐ - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 9/7/2020 về kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống thiên tai

Tình hình thiên tai diễn biến phức tạp ở Lai Châu với mưa lũ và sạt lở đất nghiêm trọng

Bài liên quan

Phải đề ra những kịch bản bất lợi nhất để ứng phó thiên tai phù hợp

Dân quân tự vệ: Lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống thiên tai

Đặt trạm đo mưa tự động tại đài thiên văn cổ duy nhất còn lại ở Việt Nam

Xây dựng kế hoạch truyền thông phù hợp về phòng chống thiên tai

Mục đích, yêu cầu của Quyết định

Nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW, tạo chuyển biến rõ rệt, thống nhất về nhận thức và hành động, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát huy vai trò của hệ thống chính trị, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW phải được tiến hành đồng bộ với việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chiến lược, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và từng giai đoạn của các bộ ngành, địa phương.

Căn cứ nội dung công việc được phân công tại kế hoạch, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định nhiệm vụ trọng tâm, bố trí nguồn lực thực hiện.

Nhiệm vụ cụ thể

Trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ phân công một số nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đảng và cấp ủy cùng cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện “Chương trình truyền thông về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng”; Phối hợp, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, đổi mới về phương pháp, hình thức tuyên truyền, chú trọng mạng xã hội.

Bộ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình, các cơ sở truyền thanh, truyền hình cấp huyện, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tới nhân dân và các cấp chính quyền nhất là ở cơ sở.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành liên quan, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp, người dân và cộng đồng trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Thứ hai, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng khắc phục các chồng chéo, xung đột, bổ sung các quy định mới bảo đảm sự thống nhất, phù hợp, tạo môi trường pháp lý đầy đủ, khả thi, thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó trước hết rà soát sửa đổi, bổ sung Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2018 quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống thiên tai; Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 12/11/2019 quy định về Quỹ Phòng, chống thiên tai; Nghị định số 50/2020ND-CP ngày 24/2/2020 quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp và các văn bản pháp luật khác có liên quan bảo đảm thống nhất với Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành có liên quan chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc lồng ghép nội dung phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển của ngành, địa phương theo hướng kết hợp đa mục tiêu, hạn chế tối đa làm gia tăng rủi ro thiên tai.

Thứ ba, nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai. Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan rà soát, hướng dẫn kiện toàn cơ quan tham mưu chỉ đạo điều hành và hệ thống tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo hướng chuyên môn hóa, đảm bảo sự tập trung, thống nhất, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan làm nhiệm vụ phòng chống thiên tại các cấp, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo; Nâng tầm hoạt động của cơ quan phòng, chống thiên tại các cấp theo hướng chuyên trách, trên cơ sở sắp xếp lại tổ chức bộ máy hiện có.

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các Bộ ngành và địa phương rà soát, cập nhật điều chỉnh, hoàn thiện kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cứu hộ, cứu nạn.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai kiện toàn cơ quan tham mưu chỉ đạo điều hành và bộ máy quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai trực thuộc theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT trên nguyên tắc không tăng thêm đầu mối và biên chế.

Một đoạn đường bị sạt lở do mưa lớn
Một đoạn đường bị sạt lở do mưa lớn

Thứ tư, nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo, theo dõi, giám sát thiên tai. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức nghiên cứu cơ bản và ứng dụng khoa học, công nghệ trong quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai; ưu tiên đầu tư cho hệ thống dự báo khí tượng thủy văn, hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng chuẩn hóa, hiện đại; Rà soát, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng, dự báo dài hạn về thiên tai, nguồn nước, nhất là đối với các sông xuyên biên giới.

Bộ NN&PTNT chủ trì tổ chức nghiên cứu cơ bản, ứng dụng khoa học, công nghệ trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Xây dựng và các Bộ chuyên ngành theo chức năng quản lý nhà nước được giao chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc điểm thiên tai, điều kiện tự nhiên của từng vùng miền, chủ động thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu.

Thứ năm, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Các Bộ, ngành, địa phương xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án nhằm phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai thuộc phạm vi quản lý; Đồng thời chủ động bố trí nguồn lực thích đáng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, kết hợp xã hội hóa các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai thực hiện có hiệu quả, dứt điểm các nhiệm vụ, chương trình, đề án đã đề ra, tránh tình trạng thực hiện dở dang, kéo dài do thiếu kinh phí.

Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, ưu tiên bố trí ngân sách trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; Hằng năm tập trung đầu tư xử lý dứt điểm các trọng điểm để điều xung yếu, nhất là các tuyến để từ cấp III đến cấp đặc biệt; Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực trọng yếu; Khẩn cấp di dời dân cư ra khỏi vùng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, cơ sở dữ liệu và trang thiết bị chuyên dùng của cơ quan tham mưu chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai cấp quốc gia, cấp vùng; Đầu tư chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia, chương trình bố trí, sắp xếp dân cư nhằm phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chủ động bố trí ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, sử dụng quỹ phòng, chống thiên tai và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và đầu tư các công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn; Đầu tư xử lý cấp bách bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều, hồ đập, khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực trọng yếu, di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét; Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan tham mưu chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tại các cấp và các chương trình, dự án có liên quan.

Thứ sáu, ứng dụng khoa học công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục ưu tiên nguồn lực để triển khai các chương trình, đề tài nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ trong phòng, chống thiên tai; Tập trung nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất công nghệ quan trắc, giám sát thiên tai, công nghệ viễn thám, tin học, tự động hóa, vật liệu mới trong quản lý, khai thác, vận hành cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ phục vụ chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai. .

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai thuộc phạm vi quản lý.

Tổ chức thực hiện

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng chương trình, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai để thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch này; Hằng năm tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện gửi Bộ NN&PTNT trước ngày 15/12 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ NN&PTNT theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; Hằng năm tổng hợp kết quả triển khai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực lãnh đạo, điều hành phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tại đối với cấp tỉnh.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, liên quan bố trí kinh phí sự nghiệp cho các Bộ, cơ quan Trung ương thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát, tổng hợp, cân đối đề xuất nguồn vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch do cơ quan địa phương thực hiện.

Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương và các tổ chức, tổ chức liên quan phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện.

Thanh Hoài
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
“Triệu cây vươn cao cho Việt Nam xanh”- Kết thúc đẹp của chiến dịch online được cộng đồng góp sức

“Triệu cây vươn cao cho Việt Nam xanh”- Kết thúc đẹp của chiến dịch online được cộng đồng góp sức

TTTĐ - Chỉ trong vòng gần 3 tuần từ ngày được phát động, chiến dịch “Triệu cây vươn cao cho Việt Nam xanh” do Vinamilk và Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam thực hiện đã thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng. Chiến dịch khép lại với hàng ngàn bài đăng tham gia từ cộng đồng mạng, góp phần cùng chương trình hoàn thành mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh cho Việt Nam vào năm 2020.
Tin khác
[Xem thêm]
Sau những vụ sạt lở kinh hoàng, Quảng Nam vẫn cho phép xây dựng thủy điện tại Nam Trà My

Sau những vụ sạt lở kinh hoàng, Quảng Nam vẫn cho phép xây dựng thủy điện tại Nam Trà My

TTTĐ - Dư luận tỏ ra bức xúc khi lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đồng ý cho một doanh thuê đất làm Nhà máy thuỷ điện tại huyện Nam Trà My, nơi vừa xảy ra 2 vụ sạt lở núi, vùi lấp hàng chục hộ dân, trong đó có 32 người chết và mất tích - hiện vẫn chưa tìm được thi thể 13 người.
Hà Nội: Tiếp tục kiểm tra, hạn chế các nguyên nhân gây mùi tại Khu xử lý chất thải Nam Sơn

Hà Nội: Tiếp tục kiểm tra, hạn chế các nguyên nhân gây mùi tại Khu xử lý chất thải Nam Sơn

TTTĐ - Từ ngày 11 - 18/11, Hà Nội đã xử lý được 25.772m3 nước rác, giảm thêm 3.000m3 nước rác tồn tại các hồ chứa, nâng tổng khối lượng nước rác giảm tại các hồ chứa khoảng 30.000m3 (tính từ 1/10/2020); Tổ chức đấu thầu xử lý 550.000m3 nước rác tồn dọng dự kiến sẽ triển khai trong tháng 11/2020; Tiếp tục duy trì kiểm tra, hạn chế các nguyên nhân gây mùi hôi chính.
Hiệu quả từ công trình nhà tránh lũ "hai trong một"

Hiệu quả từ công trình nhà tránh lũ "hai trong một"

TTTĐ - Tại các vùng trũng thấp, công trình nhà tránh lũ có hiệu quả rất lớn trong công tác di dời người dân và tài sản. Trong đợt mưa lụt lịch sử vừa qua tại các tỉnh miền Trung, những công trình này đã thực sự phát huy hiệu quả, trở thành nơi tránh trú an toàn cho người dân.
Xem phiên bản di động