Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống thiên tai

Kinh tế -

TTTĐ - Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị 42/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

tang cuong su lanh dao cua dang doi voi cong tac phong chong thien tai

Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương lãnh đạo và tập trung chỉ đạo nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt phòng ngừa, ứng phó; khắc phục hậu quả thiên tai

Bài liên quan

Chủ động, quyết liệt trong công tác phòng chống thiên tai

Tăng cường tính chuyên nghiệp trong công tác phòng chống thiên tai

Khắc phục khó khăn, thách thức trong công tác phòng chống thiên tai

Công tác phòng, chống thiên tai cần sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng

Đề cao công tác phòng chống thiên tai

Nội dung Chỉ thị 42/CT-TW nêu rõ: Những năm gần đây, tình hình thiên tai ở nước ta diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan, bất thường. Các vùng, miền trong cả nước đã phải hứng chịu hầu hết các loại hình thiên tai (trừ sóng thần), gây tổn thất nặng nề về người và tài sản (khoảng 1 - 1,5% GDP/năm), ảnh hưởng lớn đến môi trường, đời sống, sản xuất của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương lãnh đạo và tập trung chỉ đạo nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt phòng ngừa, ứng phó; khắc phục hậu quả thiên tai, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từng bước được hoàn thiện; tổ chức bộ máy bước đầu được kiện toàn. Chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai được cải thiện. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân và các tầng lớp nhân dân ngày càng được phát huy, góp phần giảm thiểu thiệt hại, từng bước xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai còn nhiều hạn chế, yếu kém. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn chưa kịp thời, toàn diện, thiếu tầm nhìn chiến lược, trách nhiệm chưa rõ ràng. Hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách chưa đầy đủ, còn bất cập; nguồn lực đầu tư còn thấp so với yêu cầu.

tang cuong su lanh dao cua dang doi voi cong tac phong chong thien tai
Các vùng, miền trong cả nước đã phải hứng chịu hầu hết các loại hình thiên tai (trừ sóng thần), gây tổn thất nặng nề về người và tài sản (khoảng 1 - 1,5% GDP/năm)

Bên cạnh đó, công tác dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát, cơ sở dữ liệu, trang thiết bị và công cụ hỗ trợ, khả năng chống chịu của công trình phòng, chống thiên tai còn nhiều bất cập. Sự chủ động thích ứng của người dân còn hạn chế; ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức của người dân, năng lực cộng đồng chưa được chú trọng đúng mức.

Trước xu thế biến đổi khí hậu, nước biển dâng diễn ra nhanh và phức tạp, thiên tai ngày càng gia tăng, bất thường, cực đoan, gây thiệt hại ngày càng nghiêm trọng, đặt ra yêu cầu công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới phải có sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện. Đồng thời phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm giảm nhẹ thiệt hại, phát triển bền vững đất nước.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp

Trước những yêu cầu cấp bách về công tác phòng chống thiên tai, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một số nhiệm vụ, cụ thể: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Các cấp uỷ, tổ chức đảng cần xác định công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Quán triệt sâu sắc quan điểm chủ động phòng ngừa là chính, kết hợp với các biện pháp thích ứng phù hợp, tôn trọng quy luật tự nhiên, thay đổi tư duy phát triển, bảo đảm phát triển bền vững.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) gắn với xây dựng cộng đồng an toàn.

Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tạo sự thống nhất trong các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và toàn xã hội. Nâng cao kiến thức, năng lực cho lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các cấp, nhất là cấp cơ sở có trách nhiệm thông tin, hướng dẫn kỹ năng nhận biết và cách thức ứng phó thiên tai cho cộng đồng, đặc biệt là các đối tượng dễ bị tổn thương.

Cùng đó, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng khắc phục các chồng chéo, xung đột, bổ sung các quy định mới bảo đảm thống nhất, phù hợp, tạo môi trường pháp lý đầy đủ, khả thi, thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng thời, hoàn thiện cơ chế, thể chế để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, chỉ huy, điều hành phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, có chính sách đặc thù cho lực lượng làm công tác này. Điều chỉnh, lồng ghép nội dung phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển của các ngành, địa phương theo hướng kết hợp đa mục tiêu, hạn chế tối đa việc gia tăng rủi ro thiên tai, thích ứng với đặc điểm của từng vùng, miền, nhất là vùng ven biển, các lưu vực sông liên tỉnh, xuyên biên giới, khu vực đông dân cư và xu hướng BĐKH, nước biển dâng.

tang cuong su lanh dao cua dang doi voi cong tac phong chong thien tai
Các địa phương cần nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai bảo đảm kịp thời, đủ độ tin cậy

Đặc biệt, nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai bảo đảm kịp thời, đủ độ tin cậy. Chú trọng đầu tư công tác nghiên cứu cơ bản về thiên tai, hệ thống dự báo KTTV, hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng chuẩn hóa và hiện đại. Tăng cường rà soát, cập nhật kịch bản BĐKH, nước biển dâng, dự báo dài hạn về thiên tai, nguồn nước, nhất là đối với các sông xuyên biên giới.

Tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, cấp độ rủi ro thiên tai phù hợp với đặc điểm thiên tai, điều kiện từng vùng, miền. Tiếp đó, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Đa dạng hóa việc huy động và dử dụng hiệu quả nguồn lực theo phân cấp, đúng thẩm quyền. Rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, từng bước đầu tư xây dựng, nâng cao khả năng chống chịu thiên tai của hệ thống kết cấu hạ tầng.

Cụ thể, đối với khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, đảm bảo an toàn nơi ở cho đồng bào; tăng cường quản lý, kiểm soát, không để người dan làm nhà lấn chiếm lòng sông, suối, khu vực rủi ro thieent tai, giảm nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét.

Vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, bảo đảm an toàn đê điều, hồ chứa. Vùng duyên hải miền Bắc, miền Trung, nâng cao năng lực ứng phó lũ lớn, bão mạnh và siêu bão, sạt lở bờ biển.

Đối với vùng Tây Nguyên, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Vùng Nam Bộ, chủ động ứng phó, thích ứng với lũ lớn, hạn hán,x âm nhập mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển, sạt lún đất.

Bên cạnh đó, nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước trên cơ sở củng cố, kiện toàn lực lượng làm công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai từ trung ương đến cơ sở. Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước làm công tác này theo hướng tập trung, thống nhất, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo.

Phát triển khoa học công nghệ và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Theo đó, tập trung ứng dụng công nghệ viễn thám, tin học, tự động hóa, vật liệu mới trong quản lý, khai thác, điều hành cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ chỉ đạo điều hành.

Thúc đẩy hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, nhất là với các nước thượng nguồn sông Hồng, sông Mê Công và các quốc gia trong khu vực. Nâng cao hiệu quả về hỗ trợ quốc tế trong thực thi có hiệu quả các cam kết quốc tế về phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai mà Việt Nam tham gia.

Ngoài ra, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và nhân dân trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

KHẮC NAM

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

vnpoly cung cap soi cho adidas va target

VNPOLY cung cấp sợi cho ADIDAS và TARGET

TTTĐ - Sau hơn 2 năm vận hành thương mại trở lại, sản phẩm sợi do Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) đã khẳng định chất lượng và chinh phục các phân khúc cao trong nước và quốc tế, đặc biệt trong đó có các thương hiệu hàng đầu thế giới là ADIDAS và TARGET.
tt group kho i cong xay dung trung tam thuong mai tai thanh pho hai duong

T&T Group khởi công xây dựng Trung tâm thương mại tại thành phố Hải Dương

TTTĐ - Ngày 13/8, Tập đoàn T&T Group đã chính thức khởi công xây dựng dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ - giải trí phức hợp tại trung tâm TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Nằm trong khu vực đắc địa tại đô thị năng động bậc nhất trong vùng trọng điểm kinh tế phía Bắc, dự án đã thu hút được sự quan tâm của người dân và chính quyền địa phương ngay trong ngày đầu khởi công.

Tin khác

[Xem thêm]
vietjet dua hon 800 khach tu tam dich da nang tro ve nha

Vietjet đưa hơn 800 khách từ tâm dịch Đà Nẵng trở về nhà

TTTĐ - 9h00 sáng ngày 13/8, chuyến bay VJ2737 cất cánh, đưa 230 hành khách "mắc kẹt" tại thành phố Đà Nẵng về lại Hà Nội. Đây là chuyến bay đầu tiên mà hãng hàng không thế hệ mới Vietjet thực hiện nhằm hỗ trợ hành khách trở về nhà trong bối cảnh Đà Nẵng vẫn đang giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 lây lan.
cung ung linh kien kieu oem giup thaco hoi nhap sau hon

Cung ứng linh kiện kiểu OEM giúp THACO hội nhập sâu hơn

TTTĐ - Là doanh nghiệp tiên phong phát triển công nghiệp hỗ trợ quy mô lớn, THACO đã và đang đẩy mạnh sản xuất và cung ứng linh kiện theo hình thức OEM (Original Equipment Manufacturer) cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
dong hanh cung nguoi lao dong phong chong dich covid 19

Đồng hành cùng người lao động phòng chống dịch Covid-19

TTTĐ - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có dấu hiệu diễn biến phức tạp, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như hướng dẫn người lao động, khách hàng thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay, đo thân nhiệt trước khi ra vào giao dịch, đảm bảo khoảng cách an toàn, hạn chế sử dụng thang máy...
vu cho vay bua bai tai chi nhanh nam ha noi agribank moi bo cong an vao cuoc

Vụ cho vay “bừa bãi” tại chi nhánh Nam Hà Nội: Agribank mời Bộ Công an vào cuộc

TTTĐ - Cho vay bất chấp quy định dẫn đến khó thu hồi các khoản nợ hàng trăm tỷ đồng, Agribank cho biết đã chỉ đạo chi nhánh Nam Hà Nội có văn bản gửi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an (C03) đề nghị vào cuộc xem xét dấu hiệu phạm của khách hàng...
Xem phiên bản di động