Thứ bảy 08/10/2022 02:29 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn

Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Tin tức -
In bài viết

TTTĐ - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa kí ban hành chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ưu tiên triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, phục vụ người dân, doanh nghiệp Phải để người dân, doanh nghiệp thấy thật sự thuận lợi khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến Hà Nội đề xuất tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai dịch vụ công trực tuyến

Ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án 06/Chính phủ). Việc triển khai Đề án 06/Chính phủ nhằm cụ thể hóa một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ đặt ra trong năm 2027 và các năm tiếp theo: hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, chống biến đổi khi hậu, đồng thời góp phần đảm bảo quản lý thống nhất, tập trung, thuận lợi, tiết kiệm. minh bạch và hiệu quả. Thành phố Hà Nội được lựa chọn là đơn vị làm điểm để nhân rộng ra cả nước.

Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm triển khai Đề án 06 của Chính phủ
Ảnh minh họa

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên tập trung nguồn lực triển khai trong năm 2002 và các năm tiếp theo. Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tập trung quán triệt nghiêm túc tinh thần Đề án 06/CP, đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện Đề án 06/Chính phủ, tạo nên sức mạnh tổng hợp trên cơ sở thống nhất về nhận thức, sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân Thủ đô trong việc triển khai thực hiện Đề án 06/Chính phủ, góp phần xây dựng chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2030.

Xác định rõ ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Đề án 06/Chính phủ trong giai đoạn hiện nay; trọng tâm là việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và các dịch vụ công trực tuyến trên Công Dịch vụ công quốc gia/Cổng Dịch vụ công thành phố gắn với việc thực hiện tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đặc biệt đối với việc thực hiện các dịch vụ công thiết yếu, xác định mục tiêu "lấy sự hài lòng của người dân là thước do đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố.

Việc thực hiện Đề án 06/Chính phủ phải được thực hiện đồng bộ, quyết liệt với các biện pháp, giải pháp linh hoạt, nhiệm vụ, lộ trình, thời gian cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ đơn vị thực hiện, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành sớm các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Đề án 06.

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ thuộc phạm vi Đề án 06/Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND thành phố về kết quả, tiến độ triển khai; ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai đảm bảo bám sát nội dung, tiến độ thực hiện Đề án 06/Chính phủ và Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 17/2/2022 của UBND thành phố; Phát huy vai trò người đứng đầu trong việc huy động sự vào cuộc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, đảm bảo triển khai có hiệu quả Đề án.

Đối với Ban Chỉ đạo Đề án 06 thành phố, phát huy vai trò chỉ đạo, điều phối của Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo 06 thành phố, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 06 thành phố và vai trò của các thành viên Ban Chỉ đạo; định kỳ tổ chức họp, thống nhất nội dung liên quan đến triển khai Đề án trước khi trình UBND thành phố chỉ đạo, kịp thời tham mưu Ban cán sự đảng UBND thành phố báo cáo xin ý kiến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương thực hiện đối với các đề án, dự án, vấn đề lớn, quan trọng, phức tạp.

Các đơn vị tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu, điều phối, triển khai 13 nhiệm vụ chính và 48 nhiệm vụ phối hợp của Đề án 06 Chính phủ.

Các đơn vị tổ chức triển khai rà soát chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu còn chưa thống nhất hoặc chưa chính xác giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu: Hộ tịch, Thuế, Trẻ em, Bảo hiểm xã hội,... nhằm làm sạch dữ liệu một cách hiệu quả, hướng dẫn Ban Chỉ đạo 06 UBND các quận, huyện thị xã, Ban Chỉ đạo 06 UBND các xã, phường, thị xã thực hiện.

Tổ chức các Đoàn kiểm tra và định kỳ giao ban với UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn đôn dốc công việc và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của cấp cơ sở.

Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và truyền thông; tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 15/4/2022 của Ban Chỉ đạo Đề án 06 thành phố về thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP giao Công an thành phố chỉ đạo Trưởng Công an các quận, huyện, thị xã và Trưởng Công an các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Đề án 06/Chính phủ với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các cấp…

Văn phòng UBND thành phố chủ trì hướng dẫn rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính; thống nhất quy trình nghiệp vụ, giải pháp kỹ thuật để tích hợp, cung cấp các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết lên Cổng Dịch vụ công quốc gia…

Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các quy trình, thủ tục, hoàn thành việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu số hóa hồ sơ TTHC, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan theo hướng dẫn tại công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định hiện hành, hoàn thành trước ngày 15/10/2022.

Bảo đảm hạ tầng, an toàn thông tin kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành và Cổng DVC Quốc gia.

Sở Tư pháp hướng dẫn, chỉ đạo số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thành phố và kết nối với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử quốc gia để tránh việc cán bộ, công chức phải thực hiện 2 lần trên 2 hệ thống (theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp)…

Sở Nội vụ tham mưu tăng cường nguồn lực; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ trình độ, năng lực để thực hiện công việc được giao theo thẩm quyền; bổ sung, sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực phù hợp, đáp ứng yêu cầu công việc triển khai Đề án 06.

Các Sở, ban, ngành thành phố tổ chức thực hiện các dịch vụ công thiết yếu thuộc tham vi quản lý theo Đề án 06 trên địa bàn thành phố; Tham mưu, đề xuất các nội dung số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã triển khai các dịch vụ công thiết yếu thuộc phạm vi quản lý theo Đề án 06; Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cấp huyện từ ngày 0/12/2022; Đối với dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 phai thực hiện số hóa trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa từ ngày 1/7/2022.

Diệu Linh
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Tin khác
[Xem thêm]
Không để chậm, muộn trong thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4

Không để chậm, muộn trong thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4

TTTĐ - Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu huyện Sóc Sơn tập trung triển khai Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đoạn qua địa bàn huyện đúng tiến độ, khai thác triệt để các cơ chế chính sách, đặc biệt là trong giải phóng mặt bằng, đảm bảo dự án không chậm muộn, gây lãng phí nguồn lực quốc gia.
Xem phiên bản di động