Thứ hai 26/02/2024 01:50 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn

Tăng cường vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức Hà Nội

Người Hà Nội -
In bài viết

TTTĐ - Sáng 29/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức tọa đàm "Cách làm và kinh nghiệm hay trong tổ chức thực hiện phong trào "Cán bộ công chức, viên chức, người lao động Thủ đô thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng".

Tăng cường kỷ luật, trách nhiệm trong giải quyết công việc Góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Thủ đô Đề xuất giao Hà Nội chủ động quyết định biên chế cán bộ

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố; Trần Thị Vân Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; Nguyễn Công Bằng - Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố.

Các đồng chí chủ trì hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị

Trao truyền, nêu cao ý thức, trách nhiệm mỗi cán bộ

Phát biểu đề dẫn, đồng chí Trần Thị Vân Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết: "Với vị thế là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; các giá trị văn hóa của Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, là hội tụ, kết tinh và lan tỏa; trở thành nguồn lực quan trọng để Hà Nội trở thành tiêu biểu cho cả nước và khu vực.

Đứng trước những đòi hỏi tư thực tiễn, Thành phố Hà Nội luôn chú trọng mục tiêu: Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước trong thời kỳ mới. Để đạt được mục tiêu này, trong những năm qua, Thành phố đã tập trung, ưu tiên dành nhiều nguồn lực cho phát triển con người".

Đồng chí Trần Thị Vân Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu đề dẫn tại Hội nghị tọa đàm
Đồng chí Trần Thị Vân Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu đề dẫn tại Hội nghị tọa đàm

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng khẳng định việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ được Hà Nội đặc biệt quan tâm trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô; là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu của Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiều nhiệm kỳ, xác định đây là một trong 3 nội hàm quan trọng trong thực hiện Chương trình 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025” với các chuẩn mực định hướng cơ bản trong đó nhấn mạnh đến phấn đấu xây dựng thành phố Hà Nội tiêu biểu về lối sống và phong cách ứng xử văn hóa, văn minh.

Đặc biệt năm 2017, bám sát yêu cầu thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thành phố đã ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố đề nghị các đại biểu tập trung vào các vấn đề trọng tâm của buổi tọa đàm
Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố đề nghị các đại biểu tập trung vào các vấn đề trọng tâm của buổi tọa đàm

Với mong muốn, cán bộ, công chức của Hà Nội là người đi đầu, gương mẫu thực hiện quy định của thành phố, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội được UBND thành phố ban hành theo Quyết định 522/QĐ-UBND ngày 25/1/2017 ra đời trong hoàn cảnh đó. Đối tượng áp dụng của Quy tắc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

Quy tắc gồm 4 chương, 11 điều, quy định mục đích, đối tượng, phạm vi; quy tắc ứng xử chung, ứng xử với người dân. Tiếp đó, năm 2019 với mong muốn nâng cao ý thức, trách nhiệm và văn hóa ứng xử, chuẩn mực giải quyết công việc với người dân và tổ chức, gương mẫu trong gia đình và tổ chức góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và xã hội, Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố ban hành Kế hoạch số 04/KH-HĐTĐKT ngày 19/6/2019 về tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Qua hơn 6 năm qua việc thực hiện các quy tắc ứng xử và 4 năm thực hiện phong trào đã góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện; định hướng cho cán bộ các chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức, công dân trong gia đình và xã hội.

Điều đó cũng góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Thông qua việc triển khai quy tắc, xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hay, nhiều gương cá nhân/tập thể điển hình tiêu biểu trong thực hiện quy tắc ứng xử, được UBND thành phố và các cấp tôn vinh, biểu dương, khen thưởng.

Đông đảo các đại biểu đến từ các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đến tham dự tọa đàm
Đông đảo các đại biểu đến từ các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đến tham dự tọa đàm

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về đẩy mạnh phong trào nâng cao chất lượng thực hiện 2 Quy tắc ứng xử là một trong những giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, từ đó cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, kỷ cương hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, tập trung bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hoạt động công vụ; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, giờ giấc làm việc… góp phần tạo niềm tin và sự hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp và công dân đối với các cơ quan Nhà nước.

Về tổng thể, năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố tới cơ sở ngày càng được nâng lên nhưng trong thời gian gần đây, có lúc, có nơi đã xuất hiện tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc; có tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm ở một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm…

Tăng cường vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức Hà Nội
Đồng chí Trần Thị Vân Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu tại tọa đàm

Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành những nhiệm vụ quan trọng này, quán triệt sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 24-CT/TU “Về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố”, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, trong giải quyết một vấn đề cấp bách đang đặt ra. Điều đó khẳng định tính đúng đắn và kịp thời của hội nghị tọa đàm "Kinh nghiệm hay trong tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” với sự tham gia đầy đủ của các sở, ban, ngành trong toàn thành phố.

Hội nghị tọa đàm không chỉ đặt ra những vấn đề trong công tác xây dựng chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch văn minh, mà còn là dịp để trao truyền, nêu cao ý thức, trách nhiệm mỗi cán bộ, đảng viên nêu gương, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về nêu gương, về những điều đảng viên không được làm; cán bộ giữ cương vị càng cao càng phải tiền phong, gương mẫu", đồng chí Trần Thị Vân Anh nhấn mạnh.

Nhiều mô hình sáng tạo

Đại biểu quận Hà Đông cho biết: Công tác tuyên truyền được quận thực hiện bài bản, tổ chức nhiều hội nghị tọa đàm, phát nhiều tờ rơi, niêm yết trên 248 di tích của quận. Quận quan tâm triển khai thực hiện và nhân rộng các mô hình như: Mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng; mô hình bộ phận Một cửa, Một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp; mô hình xây dựng trường học thân thiện, nói lời hay, làm việc tốt, cảnh quan đẹp; mô hình bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp....

Đại diện quận Hà Đông phát biểu tại buổi tọa đàm
Đại diện quận Hà Đông phát biểu tại buổi tọa đàm

Phòng Văn hóa và Thông tin - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xây dựng và nhân rộng các mô hình thực hiện quy tắc ứng xử. Hàng năm quận và các phường phối hợp với công đoàn các cấp phát động thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ, thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, nâng cao năng lực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Hàng năm, Hà Đông đều thực hiện đảm bảo kỉ luật kỉ cương hành chính với cán bộ, công chức. Công tác kiểm tra tại quận luôn được quan tâm, thực hiện sát sao. Quận cũng làm tốt công tác thi đua khen thưởng, thường xuyên lấy ý kiến khảo sát sự hài lòng của người dân với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nghiêm túc thực hiện công tác thông tin, báo cáo.

Đại diện quận Bắc Từ Liêm phát biểu tại buổi tọa đàm
Đại diện quận Bắc Từ Liêm phát biểu tại tọa đàm

Đại diện quận Bắc Từ Liêm cho biết triển khai hiệu quả các mô hình Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: Tổ chức lễ phát động; xây dựng tiêu chí nhận diện các mô hình và thang bảng điểm đánh giá, hàng tháng mô hình “Bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp”; “Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng”, hồ sơ chấm điểm đánh giá được lưu tại đơn vị.

Quận cũng đã tích cực tổ chức các hội thi như: Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi”, “Phụ nữ - Thanh niên quận Bắc Từ Liêm thực hiện Quy tắc ứng xử của UBND thành phố Hà Nội”, “Văn hóa ứng xử, hành động của thanh niên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng”...; Đồng thời tích cực hưởng ứng tham gia và đã đạt giải cao trong các cuộc thi do thành phố tổ chức như: Giải Nhì Hội thi tuyên truyền quy tắc ứng xử; Giải nhất Cuộc thi Tổ trưởng tổ dân phố thân thiện; Giải Nhất Hội thi Gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố, Giải Nhì Hội thi cán bộ quản lý Lễ hội giỏi thành phố”...

Đại diện huyện Hoài Đức cho biết huyện có sáng kiến trang bị trang phục riêng, đồng bộ cho cán bộ tại bộ phận Một cửa từ huyện đến xã, tạo nên nhận diện riêng cho công chức nơi đây. Công tác kiểm tra tại huyện được thực hiện nghiêm túc. Đoàn kiểm tra về thực hiện văn hóa công sở được UBND huyện xây dựng kế hoạch riêng và tiến hành hàng năm. Qua kiểm tra đã góp phần chấn chỉnh đội ngũ, nâng cao trách nhiệm, ý thức của cán bộ, công chức trên địa bàn huyện.

Đại diện đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc quận, huyện tại Hà Nội cũng chia sẻ những kinh nghiệm, những cách làm hay tạo nên hiệu quả tốt đã được khen thưởng tại địa phương cũng như nhận diện điều còn tồn tại, thiếu sót để khắc phục trong thời gian tới.

Cẩm Tú, Thành Trung
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Tưng bừng khai hội "Âm vang Mê Linh"

Tưng bừng khai hội "Âm vang Mê Linh"

TTTĐ - Tối 15/2 (mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Lễ kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc Lễ hội đền Hai Bà Trưng Xuân Giáp Thìn 2024 do huyện Mê Linh tổ chức, đã diễn ra tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh, Hà Nội).
Khát vọng phát triển từ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa

Khát vọng phát triển từ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa

TTTĐ - Phát huy bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và lợi thế về giao thông, tiềm năng phát triển du lịch, thị xã Sơn Tây đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong những năm gần đây. Đáng chú ý, thị xã Sơn Tây đã được xác định là một trong 5 đô thị vệ tinh theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Quy tắc ứng xử đã thực sự “ăn sâu, bám rễ”

Quy tắc ứng xử đã thực sự “ăn sâu, bám rễ”

TTTĐ - 7 năm qua, từ khi được ban hành, 2 quy tắc ứng xử của TP Hà Nội đã được triển khai sâu rộng tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân Thủ đô, “ăn sâu bám rễ” và trở thành “ba-rem mềm” về văn hóa người Hà Nội. Có được điều đó một phần là bởi tinh thần vào cuộc hết mình của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.
Tin khác
[Xem thêm]
Những nét đẹp văn hóa trong phong tục cúng ông Công, ông Táo

Những nét đẹp văn hóa trong phong tục cúng ông Công, ông Táo

TTTĐ - Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, một trong những nghi thức đầu tiên của việc chuẩn bị đón năm mới chính là thực hiện cúng ông Công, ông Táo về trời. Đây là một truyền thống đã đi vào đời sống văn hóa của người Việt từ xa xưa, đậm chất tâm linh. Khi tiễn ông Táo về chầu trời, mọi người gửi gắm nhiều ước vọng, hy vọng chào đón một năm mới an lành và hạnh phúc.
Rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên

Rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên

TTTĐ - Chiều 1/2, tại Nhà lưu niệm Bác Hồ (Sân trước nhà B8, Khu tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội), thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024), Thành đoàn Hà Nội và quận Đống Đa tổ chức chương trình Sinh hoạt truyền thống “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”; khánh thành bản đồ số địa chỉ đỏ “Nhà lưu niệm Bác Hồ”.
Áo dài cùng người Hà Nội đón Tết

Áo dài cùng người Hà Nội đón Tết

TTTĐ - Tà áo dài thướt tha luôn là niềm tự hào của người Hà Nội về truyền thống thanh lịch của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, áo dài đã đi vào sâu vào cuộc sống thường nhật, tạo nên cốt cách của con người Tràng An, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán.