×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị (HUD)
Tin tức | 3 năm trước
Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị (HUD) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020.