eMag azine
31/07/2022 22:00
Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

31/07/2022 22:00

TTTĐ - Xây dựng văn hóa công vụ có ý nghĩa to lớn trong công cuộc cải cách nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, liêm chính, phục vụ Nhân dân, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Văn hóa

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

Xây dựng văn hóa công vụ có ý nghĩa to lớn trong công cuộc cải cách nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, liêm chính, phục vụ Nhân dân, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Xác định rõ vai trò văn hóa công vụ, là một trong những yếu tố tiên quyết để nâng cao chỉ số cải cách hành chính, xây dựng chính quyền Thủ đô, thành phố Hà Nội đã chú trọng xây dựng đạo đức công vụ nhằm đổi mới tác phong, lề lối công tác của đội ngũ thực thi công vụ. Kết quả thực hiện đã giúp mỗi cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm, ngày càng ứng xử chuẩn mực, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp tận tình hơn…

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

Văn hóa là nền tảng xây dựng đạo đức công vụ và đạo đức công vụ là cơ sở để thực thi trách nhiệm công vụ. Việc xây dựng và không ngừng bồi đắp nâng cao văn hóa, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có vai trò quan trọng và cần thiết trong lộ trình hướng đến một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính và phục vụ.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

Trong các triều đại phong kiến Việt Nam, văn hóa công vụ được thể hiện qua đạo nghĩa quân thần “trung quân ái quốc”, “tận tâm, tận lực gánh vác sơn hà”... Tinh thần ấy, trách nhiệm ấy đã làm nên những vàng son lịch sử chất chứa niềm tự hào với mỗi con dân nước Việt. Trong thời đại mới, cùng với việc đề cao tinh thần vì cộng đồng, văn hóa trách nhiệm sớm được định hình cùng đạo đức công vụ - hướng tới một công vụ liêm chính, là động lực phát triển quốc gia, dân tộc.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

Ngay từ những ngày đầu tiên của chính thể nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập ra nền công vụ Việt Nam viết bài “Chính phủ là công bộc của dân” đăng trên Báo Cứu quốc đã khẳng định: “Việc gì có lợi cho dân thì làm. Việc gì có hại cho dân thì phải tránh”. Trong quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cho nền công vụ Việt Nam, Người luôn nhắc nhở: Nước ta là nước dân chủ; bao nhiêu lợi ích đều vì dân; Bao nhiêu quyền hạn đều của dân; Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra; Đoàn thể từ Trung ương đến xã là do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân.

Quan điểm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định giá trị cơ bản của văn hóa công sở Việt Nam, bản chất của nền công vụ Việt Nam là phục vụ. Nền công vụ có văn hóa trước hết phải là tận tuỵ phục vụ Nhân dân. Vì vậy, văn hóa công vụ chỉ thực sự tích cực và hoàn thiện nếu nền công vụ đó mang đến cho tổ chức và công dân sự hài lòng. Sự hài lòng của người dân chính là thước đo hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Cán bộ, đảng viên phải có văn hóa công vụ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Văn hóa công vụ là một nội dung thường được thể hiện trong các lời tuyên thệ. Như lời tuyên thệ trong lễ kết nạp đảng viên; Trong 10 lời thề của cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trong các lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với Quân đội, Người dạy phải “hiếu với dân”; Với lực lượng Công an thì “đối với dân phải kính trọng, lễ phép”; Với người thầy thuốc phải như “từ mẫu”; Cô giáo phải như “mẹ hiền”; Từ tuổi thiếu nhi đã phải biết “yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”...

Trong suốt các thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn đề cao vai trò quan trọng của văn hóa, coi đó là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực quan trọng trong quá trình phát triển đất nước. Việc chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, văn hóa trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể được Đảng ta xác định là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Trong đó trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn luôn coi trọng vai trò của văn hoá và hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hoá trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đó, việc xây dựng, thực thi và nâng cao văn hóa công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nền hành chính nhà nước được tổ chức chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương; Là hệ thống trực tiếp tổ chức thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật và bảo đảm cho đường lối, chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống; Là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; Trực tiếp xử lý công việc hằng ngày, thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với Nhân dân… Chính vì vậy, xây dựng văn hóa công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước sẽ góp phần tạo ra môi trường văn hóa để mỗi cán bộ, công chức, viên chức không ngừng học tập, rèn luyện, xứng đáng là những “công bộc” của dân, tôn trọng, phục vụ Nhân dân, vì lợi ích của Nhân dân.

Thực tế cho thấy, kể từ khi Chính phủ ban hành Quy chế Văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2007 đến nay, việc xây dựng, hình thành văn hóa công sở đã có nhiều tác động tích cực, không ngừng gia tăng giá trị văn hóa trong hoạt động công vụ ở các cơ quan công quyền, thúc đẩy sự phát triển của nền hành chính công vụ.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Các giải pháp phòng, chống tham nhũng phải phù hợp với bối cảnh yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và truyền thống văn hóa của dân tộc; Tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài; Đồng thời, phải xây dựng được văn hóa công vụ của mỗi ngành, cơ quan, đơn vị. Văn hóa công vụ sẽ bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ”.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

Để phòng ngừa, ngăn chặn và chống lại “giặc nội xâm”, “kẻ thù hung ác”, bên cạnh việc xây “lồng” cơ chế để “nhốt” quyền lực thì việc xây dựng, hình thành văn hóa công vụ là giải pháp mang tính căn cơ, lâu dài, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và truyền thống văn hóa dân tộc.

Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kết luận số 12 nhấn mạnh đến việc kiên quyết, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, trọng liêm sỉ, danh dự; Phê phán, lên án, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Điều này càng đặt vấn đề phải chú trọng văn hóa liêm chính trong đội ngũ cán bộ, công chức để “không thể, không dám, không muốn tham nhũng” trong công cuộc quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng.

Nhấn mạnh vấn đề văn hóa trong cán bộ, công chức, GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, chúng ta phải thấy tham nhũng là phản dân chủ, phản văn hóa. Bác Hồ còn nói tham nhũng là một tội ác phải nghiêm trị. Quyết tâm của Bộ Chính trị, của Trung ương trong đẩy mạnh chống tham nhũng là rất được lòng dân. Bản thân điều đó đã có ý nghĩa về văn hóa chính trị.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

“Theo tôi, muốn xây dựng văn hóa không tham nhũng thì không có gì tốt hơn là giáo dục về đạo đức, thực hành đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, nhất là trong Đảng, trong đội ngũ cán bộ, công chức có chức, có quyền phải rất chú trọng giáo dục danh dự, liêm sỉ. Khi biết nhục vì rơi vào tham nhũng thì người ta sẽ tự bảo vệ mình và tự khắc có khả năng chống được tham nhũng”, GS.TS Hoàng Chí Bảo nói và cho rằng, chúng ta cũng phải kiểm soát chặt chẽ quyền lực bằng chính sách, cơ chế để không dám và không thể tham nhũng, tức là, có hàng rào luật pháp rất chặt chẽ và để không ai muốn tham nhũng vì phải trả giá rất đắt cả về cuộc sống, sinh mệnh và danh dự.

GS.TS Hoàng Chí Bảo cho rằng, phải có cơ chế, chế tài, cùng với giáo dục tinh thần. Theo cách nói của ông cha ta là phải kết hợp tốt đức trị và pháp trị, nhất là đề cao pháp trị trong xây dựng nhà nước pháp quyền thì cán bộ mới không dám tham nhũng. Khi cán bộ liêm chính thì doanh nghiệp có muốn móc nối, làm ăn phi pháp cũng khó.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

Tại Hà Nội, xác định tầm quan trọng của văn hóa công vụ, lãnh đạo thành phố luôn rất chú trọng việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô. Đặc biệt, thời gian gần đây, việc thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021 - 2025”; Hai bộ quy tắc ứng xử, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, từng bước bồi đắp môi trường văn hóa công sở văn minh, hiện đại và chuyên nghiệp.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

Cùng với đó, thành phố thực hiện chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị”, “Năm kỷ cương hành chính”… với mục tiêu bao trùm là lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm phục vụ. Nhờ vậy, hệ thống chính trị thành phố đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng “Chính quyền phục vụ”. Đặc biệt, vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô ở công sở, nơi cư trú và nơi công cộng đã được chú trọng, với những hình ảnh đẹp, gần gũi, giàu giá trị nhân văn, giá trị văn hóa của người Hà thành.

Đầu năm 2017, Hà Nội ban hành Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố với mục đích định hướng cho cán bộ các chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, trong gia đình và xã hội và góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đến làm việc tại khu vực một cửa, khu vực sảnh chính của các sở, quận, huyện của Hà Nội hiện nay có thể thấy các nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan trực thuộc thành phố được in khổ lớn, đóng khung và treo công khai tại những vị trí dễ thấy.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
Người dân làm thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quy tắc ứng xử được Sở in thành khổ lớn treo công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở; Treo tại 10/10 phòng, đơn vị thuộc Sở tại vị trí dễ nhìn để được nhắc nhở thực hiện hằng ngày. Sở đã tích cực rà soát và xây dựng lại Quy chế làm việc theo phương châm: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”, đưa các nội dung Quy tắc ứng xử vào Quy chế làm việc, nhằm thống nhất trong trao đổi công việc và đồng thuận trong toàn cơ quan.

Hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm
Hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Quận Nam Từ Liêm là địa bàn đầu tiên của Hà Nội triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm”. Triển khai mô hình này, tất cả các phòng, ban thuộc Quận ủy, UBND quận Nam Từ Liêm, các đoàn thể và các phường trực thuộc đều xác định phương châm hành động “5 biết” (biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi và biết cảm ơn), “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả), “3 không” (không chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ và công việc; Không sách nhiễu, phiền hà nhân dân; không để tổ chức, công dân đi lại nhiều lần)... Mô hình này được cộng hưởng với triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử trong các cơ quan, đơn vị, hình thành nên những nét đẹp văn hóa mới, vừa nâng cao hiệu quả công việc, vừa hình thành một nền hành chính vì dân…

Để nâng cao văn hóa công vụ, Ban Chỉ đạo Chương trình 06 của Thành uỷ Hà Nội đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, giám sát tại các sở, ngành, đoàn thể, quận huyện; Yêu cầu các cơ quan thực hiện nghiêm túc hơn nữa Quy tắc ứng xử. Qua đó, các đoàn đã giám sát, kiểm tra, đôn đốc để cán bộ, nhân viên thực hiện tốt hơn nữa quy tắc ứng xử, góp phần hình thành văn hóa công vụ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Nhìn lại lịch sử, có thể thấy việc xây dựng văn hóa công vụ là mạch nguồn bền bỉ chảy suốt hơn nghìn năm Thăng Long - Hà Nội. Việc nâng cao văn hóa công vụ là việc làm rất cần thiết nhằm bồi đắp mạch nguồn văn hóa lâu đời, thể hiện lối ứng xử thanh lịch, hòa nhã của người Hà Nội.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ
Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

Có thể nói rằng, tư duy xin - cho trong văn hóa công vụ “đã hết thời”, nền hành chính vì dân phục vụ đã bám sâu vào trong nếp nghĩ, cách làm của đại đa số cán bộ, công chức tại các đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội. Kết quả đó là nhờ những chuyển đổi mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố trong triển khai Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Dù vậy, ở một số nơi vẫn có một số cán bộ còn nhũng nhiễu, họ như “những con sâu bỏ rầu nồi canh”, cần quyết liệt chấn chỉnh ngay trong thời gian tới.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

Các thủ tục hành chính đã được giải quyết nhanh hơn, thái độ của cán bộ nhẹ nhàng hơn, niềm nở hơn, thời gian chờ ít hơn… là nhận xét chung của nhiều người dân khi được hỏi về trải nghiệm tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Hà Nội trong thời gian qua.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ
Bộ phận Một cửa quận Cầu Giấy

Chị Doãn Thị Hiền (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Mỗi lần đến UBND phường giải quyết công việc, tôi luôn nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh, chị cán bộ, công chức. Cách đây không lâu, tôi ra phường lấy tiền hỗ trợ COVID-19, cán bộ bộ phận một cửa làm việc rất nhanh, chỉ mất vài phút là các thủ tục đã làm xong và tôi có thể ra về”.

Chị Hiền cho biết thêm, từ khi thành phố thực hiện mô hình “4 xin, 4 luôn”: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ, chị cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong cách ứng xử của cán bộ công chức cơ sở với người dân.

Để kiểm chứng điều này, nhóm phóng viên báo TTTĐ “mục sở thị” tại một số phường trên địa bàn Hà Nội như Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm), Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy), Thạch Bàn (quận Long Biên), Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm)… Tác các phường này, chúng tôi đều thấy cán bộ, công chức ứng xử, giao tiếp với dân rất chuẩn mực, nhẹ nhàng và chuyên nghiệp.

Bác Nguyễn Thị Lan (phường Thạch Bàn, quận Long Biên) phải thốt lên rằng: “Thật đáng mừng khi thái độ ứng xử của cán bộ, công chức ngày càng tốt lên. Ngoài thái độ niềm nở, vui vẻ khi làm việc, cán bộ phường Thạch Bàn bây giờ còn làm việc rất chuyên nghiệp, hiệu quả và nhanh chóng hơn trước rất nhiều. Đúng theo tinh thần phục vụ người dân".

Thực hiện chủ trương của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành và địa phương cũng đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp và hiệu quả. Tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, văn hóa công vụ được lãnh đạo đặc biệt quan tâm và coi đây là một trong những nội dung quan trọng trong công tác hành chính góp phần xây dựng chính quyền đô thị.

Chị Nguyễn Thị Hồng Phương - Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm
Bà Nguyễn Thị Hồng Phương - Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, phường luôn lấy sự hài lòng của người dân và các tổ chức đến làm các thủ tục, giấy tờ là mục đích cuối cùng trong đánh giá hiệu quả công việc

Bà Nguyễn Thị Hồng Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm cho biết, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn với tỷ lệ cán bộ nữ lên tới 60% nhưng phường luôn lấy sự hài lòng của người dân và các tổ chức đến làm các thủ tục, giấy tờ là mục đích cuối cùng trong đánh giá hiệu quả công việc.

“Tất cả cán bộ công chức trong phường đều xác định được ý thức trách nhiệm của bản thân trong việc phục vụ Nhân dân và các tổ chức. Chúng tôi không chỉ thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, thời gian làm việc khoa học, giải quyết công việc hiệu quả mà còn xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp thông qua phong cách, thái độ, tác phong phục vụ tổ chức, cá nhân đến giao dịch”, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Phương chia sẻ.

Lãnh đạo phường Mỹ Đình 2 cũng cho biết, trong quá trình làm việc, cán bộ công chức hàng ngày sẽ phải tiếp xúc với rất nhiều sắc thái công dân và không ít trường hợp đến làm thủ tục trong thái độ bực dọc, khó chịu, gây ồn ào.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

“Khi người dân đến, nếu thấy có nhiều bực dọc, cán bộ công chức phường sẽ mời ngồi, hỏi han xem vì sao lại bức xúc như vậy, sau đó sẽ tiếp nhận hồ sơ và làm việc. Không ít trường hợp tôi phải trực tiếp mời vào phòng làm việc để trò chuyện, giải thích cho họ hiểu và hướng dẫn cách giải quyết”, bà Hồng Phương chia sẻ.

Tại UBND phường Giang Biên, quận Long Biên, việc chấp hành giờ giấc, niềm nở, thân thiện với công dân, sẵn sàng hỗ trợ người dân soạn thảo, đánh máy văn bản, mang trả kết quả tại nhà khi người dân khó khăn về giờ giấc, đi lại, hỗ trợ phí dịch vụ với hộ nghèo hoặc người dân mắc bệnh hiểm nghèo… là những việc làm được đánh giá cao của bộ phận “một cửa” của phường. Những điều này đều được hình thành từ chính môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, không khí làm việc dân chủ mà phường duy trì được lâu nay, góp phần thúc đẩy tình cảm, tinh thần trách nhiệm trong mỗi người cán bộ.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

Trên thực tế, bên cạnh các điểm sáng cùng những thành tựu đáng ghi nhận trong xây dựng văn hóa công vụ, đâu đó vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, trong đó có cả cán bộ cấp cao thoái hóa, biến chất, quan liêu, tiêu cực, tham nhũng, thậm chí có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tinh thần, thái độ giao tiếp phục vụ Nhân dân có lúc, có nơi còn chưa tốt. Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa gương mẫu, chưa thực sự tôn trọng ý kiến, kiến nghị của Nhân dân và giải quyết kịp thời các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân”.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ
Tấm biển 10 quy tắc giao tiếp với công dân được treo tại bộ phận một cửa

Điển hình như câu chuyện giải quyết vụ việc cho người dân của một số cán bộ xã Liên Trung (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội). Theo bà Nguyễn Thị Thúy cùng đại diện một số hộ dân trú tại cụm 2 xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội, phản ánh, năm 1994 các hộ dân ở ngõ 38 Nhà Thờ được xã Liên Trung để lại lối đi rộng 5m. Tuy nhiên nhiều năm qua, gia đình ông Nguyễn Trọng Sâm đã lấn chiếm đất công, xây tường rào gây khó khăn trong việc đi lại của các hộ dân.

“Hơn hai mươi năm qua, các hộ dân đã nhiều lần đề nghị gia đình ông Sâm lùi lại, trả diện tích lối đi chung, ông Sâm đã hứa nhưng mãi không thực hiện. Ngày 10/7/2019, người dân làm đơn gửi lên UBND xã Liên Trung yêu cầu giải quyết. Tuy nhiên, xã không giải quyết và cũng không báo cáo lên UBND huyện. Đến tháng 1/2020, UBND xã Liên Trung vẫn tổ chức xét duyệt, sau đó làm tờ trình lên huyện”, bà Thúy bức xúc phản ánh.

Hay mới đây, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định kỷ luật công chức với hình thức Cảnh cáo ông Đỗ Ngọc Anh - Chủ tịch UBND phường Yên Hòa; Khiển trách ông Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa và ông Trần Anh Tuấn - Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Cầu Giấy.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ
Lực lượng chức năng xử lý sai phạm công trình biệt thự số 09 lô B, khu 5,2ha phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy

Quyết định kỷ luật này được đưa ra sau hàng loạt tồn tại, có dấu hiệu "buông lỏng quản lý" của UBND phường Yên Hòa tại công trình biệt thự số 09 lô B, khu 5,2ha Yên Hòa. Hành vi vi phạm đã được phát hiện ngay từ giai đoạn thi công móng nhưng cán bộ phường Yên Hòa không kịp thời thiết lập hồ sơ vi phạm theo quy định của pháp luật, dẫn đến công trình vi phạm lớn, tồn đọng kéo dài, đến nay đã hoàn thiện gây khó khăn phức tạp cho việc xử lý, khắc phục hậu quả.

Hay mới đây nhất, vào ngày 19/7, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thanh Trì đã ban hành cáo trạng, truy tố Nguyễn Tràng Thắng (SN 1982, cựu Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai), Nguyễn Thúy Dương (SN 1987, cựu kế toán UBND xã Tả Thanh Oai) cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cụ thể, ông Nguyễn Tràng Thắng với chức vụ là Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai (Thanh Trì, TP.Hà Nội) và bà Nguyễn Thúy Dương - công chức kế toán, tài chính UBND xã Tả Thanh Oai, vì vụ lợi và động cơ cá nhân khác, đã làm trái công vụ là dùng 15 hóa đơn giá trị gia tăng khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo) để rút tiền từ dự toán ngân sách phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi nhưng thanh toán không đúng mức giá cho các cá nhân có phương tiện công nông, máy xúc tham gia tiêu hủy lợn nhiễm dịch. Các đối tượng sau đó giữ lại số tiền chênh lệch từ việc thanh toán là 212 triệu đồng không nộp trả lại ngân sách. Số tiền này đã được Thắng, Dương hoàn trả vào các khoản tiền Thắng đã chỉ đạo tạm ứng để chi tiêu sai nguyên tắc trước đó. Hành vi của Thắng và Dương đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với tổng số tiền hơn 212 triệu đồng.

Việc đưa ra những quyết định, xử lý công việc như ở xã Liên Trung, phường Liên Hòa… có thể còn liên quan đến năng lực xử lý công việc nhưng cũng không thể không nói đến sự thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu, gây khó dễ với dân của một bộ phận cán bộ. Chúng ta hẳn vẫn chưa thể quên những câu chuyện buồn liên quan đến cách ứng xử của cán bộ công chức với người dân như việc xưng “mày - tao”; Chuyện người dân đến làm thủ tục xin giấy chứng tử cho người thân bị cán bộ hẹn đi hẹn lại mà vẫn không nhận được giấy chứng tử, sau đó sự việc được đẩy thành căng thẳng khi có thông tin muốn làm nhanh ở phường phải “lót tay” 200.000 đồng…

Đành rằng trong thực tế, cán bộ công chức, đặc biệt là cấp phường, xã cũng có không ít áp lực, từ khối lượng công việc lớn, áp lực từ cấp trên hay thậm chí cả áp lực từ những hành vi thiếu văn hóa, thiếu tôn trọng của người khác… nên có thể trong một hoàn cảnh nào đó, trong một giây phút nào đó họ mất kiểm soát từ lời nói đến hành vi. Có đôi lúc, chúng ta có thể thông cảm nhưng sâu xa, mỗi cán bộ công chức đều cần hiểu rằng, khi lựa chọn một công việc nào đó, mỗi người đều có nghĩa vụ làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công việc đó. Việc lấy cớ vì lý do này, lý do khác để hành xử thiếu chuẩn mực với người dân rõ ràng là điều không thực sự xác đáng.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

Để mang lại sự phục vụ làm hài lòng người dân, văn hóa công sở đôi khi không thể chỉ dừng lại ở việc nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức. Ngoài sự niềm nở, tận tình, chu đáo, điều người dân mong muốn nhất khi đến gặp các cán bộ đó là công việc, hồ sơ của họ được giải quyết nhanh, hiệu quả, không phải chờ đợi lâu, đi lại nhiều. Chính vì vậy, trên địa bàn TP Hà Nội đã có rất nhiều mô hình sáng tạo phục vụ người dân đã ra đời. Với xuất phát điểm ban đầu là vì dân, phục vụ cho dân nên những mô hình này được người dân nhiệt liệt hoan nghênh.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

Với những trăn trở của một người lãnh đạo, đặt suy nghĩ của mình vào người dân, ông Nguyễn Dân Huy, Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) luôn đau đáu về việc phải làm gì để khi thực hiện các thủ tục dịch vụ công trực tuyến người dân thật sự thấy thuận tiện, chứ chỉ hô khẩu hiểu hay làm theo mục tiêu, kế hoạch khô khan thôi thì chưa đủ.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

“Những ngày phong tỏa do dịch COVID-19 bùng phát, cán bộ phường chúng tôi loay hoay không biết phải làm như thế nào. Sau đó, chúng tôi nghĩ, cần đặt mình vào vị trí của người cách ly xem họ thực sự cần gì, khi thiếu có thể gọi ai… Từ suy nghĩ đó, chúng tôi đã đồng hành cùng người dân vượt qua dịch bệnh. Đến khi thành phố giao nhiệm vụ triển khai Đề án 06, cùng với tư duy đó, chúng tôi đã làm ra mô hình này”, ông Huy chia sẻ về lý do sơ khai cho việc ra đời “Tổ cơ động hỗ trợ dịch công trực tuyến tại nhà” đầu tiên trên địa bàn Thủ đô được triển khai tại phường Trúc Bạch.

Có lẽ, chỉ nghe thôi chúng ta rất khó cảm nhận hết những gì mô hình này mang lại. Tiếp xúc với người dân sinh sống tại đây, qua lời kể của họ mới thấy hết sự tận tâm, nhiệt huyết của những người đang hàng ngày trực tiếp tham gia thực hiện mô hình này.

Cô Vũ Thị Tính, một người dân lớn tuổi ở phường Trúc Bạch hồ hởi chia sẻ: “Tôi đánh giá, đây là mô hình cực kỳ sáng tạo và thuận lợi cho người dân. Đang dịch như thế này mà có mô hình giúp người dân kê khai tận nhà, không phải tụ tập đông người là rất hợp lý. Bên cạnh đó, thái độ với người dân của cán bộ rất nhã nhặn, nhiệt tình. Những người dân lớn tuổi như tôi, kỹ năng về công nghệ không tốt nhưng khi được cán bộ trẻ hướng dẫn tận tụy nên việc sử dụng tiếp cận các dịch vụ số cũng đơn giản hơn”.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

Cô Vũ Thanh Tâm, cán bộ nghỉ hưu ở phường Trúc Bạch cũng cho biết, tuy chưa thực sự thông thạo các bước ứng dụng các dịch vụ trên môi trường mạng nhưng cô đánh giá mô hình này rất tốt, thuận lợi cho người dân vì các thủ tục được giải quyết rất nhanh.

“Trước kia ra phường làm các thủ tục thì phải chờ, còn bây giờ có công nghệ và cán bộ công vụ phường hỗ trợ nhiệt tình nên làm rất nhanh. Mặc dù tôi làm các thủ tục cũng chưa nhuần nhuyễn lắm, vẫn cần các con hướng dẫn thêm nhưng tôi thấy đây là mô hình rất sáng tạo. Hoan nghênh các cán bộ phường”, cô Thanh Tâm nhận xét.

Trao đổi với anh Trần Ngọc Hưng, Bí thư Chi đoàn phường Trúc Bạch mới thấy hết sự nhiệt huyết cùng tinh thần làm việc vì dân.

“Tôi được phân công cùng cán bộ phường đến tận nhà người dân hướng dẫn và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Thời gian chủ yếu là làm ngoài giờ hành chính. Trong quá trình làm việc, cá nhân tôi cũng như các bán bộ không gặp nhiều khó khăn. Chỉ có một chút cản trở liên quan đến các ông, bà quá lớn tuổi bình thường hầu như không dùng đến công nghệ. Đối với họ, chúng tôi hướng dẫn tận tình, chi tiết hơn. Cũng đôi khi làm mãi không được, các cụ “cáu” nhưng chúng tôi vẫn kiên trì. Tôi sinh ra, lớn lên ở đây, những người dân ở đây tôi đều thân thuộc và coi họ như người nhà nên lúc nào cũng muốn làm điều gì đó có ích cho mọi người”, anh Hưng chia sẻ.

Được biết, để thực hiện mô hình trên, các thành viên trong đội cơ động đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, tiếp cận từng hộ dân để hỗ trợ, tư vấn cho người dân hiểu hơn về ý nghĩa của việc sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia. Mô hình đã giúp người dân tiết kiệm thời gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), tuyên truyền cho người dân hiểu và biết về các dịch vụ trực tuyến, nền tảng dữ liệu số mới hiện nay.

Ông Nguyễn Dân Huy, Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch cho biết, dân số phường Trúc Bạch hiện nay khoảng hơn 7.000 người. Họ thường xuyên phát sinh những nhu cầu về thực hiện dịch vụ công (DVC), tuy nhiên, khả năng tiếp cận với công nghệ thông tin (CNTT) thì không phải ai cũng có.

"Chính vì vậy trong quá trình chúng tôi triển khai thực hiện, đội cơ động áp dụng cách thức mang theo máy tính xách tay tới tận nhà các hộ dân để "cầm tay hướng dẫn" họ làm quen, thao tác với DVC trên nền tảng điện tử. Qua thời gian thực hiện thí điểm vừa rồi, chúng tôi nhận thấy tỉ lệ sử dụng DVC trực tuyến trên địa bàn phường đang tăng lên rất nhiều", ông Nguyễn Dân Huy nhấn mạnh.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ
Cô Nguyễn Thị Vinh (trú tại 40 Ngũ Xã, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) được cán bộ UBND phường Trúc Bạch Ngô Chu Cường hướng dẫn làm thủ tục xác định đăng ký giấy khai sinh cho cháu.

Ông Huy cũng cho biết, điều quan trọng và mục đích sâu xa mà phường triển khai mô hình này là giúp người dân thay đổi thói quen để hướng đến mục tiêu hình thành những công dân số, chính phủ số và xã hội số chứ không chỉ dừng lại ở việc làm một vài thủ tục hành chính khi cần như đóng tiền điện, tiền nước…

“Chúng ta đang hướng đến chính phủ điện tử, công dân số. Nhưng do thói quen lâu nay khi người dân có nhu cầu kê khai, chứng thực, thực hiện thủ tục hành chính, công dân vẫn hay lên phường để làm trực tiếp vừa dễ dàng vừa được nghe giải thích trực tiếp. Vì thế, đã có lần, một công dân hỏi chúng tôi rằng, từ nhà họ ra đến phường chỉ mất có 5 bước chân thì làm dịch vụ công trực tuyến để làm gì?

Chúng tôi đã giải thích để người dân hiểu rõ mục đích cuối cùng của thực hiện những dịch vụ này là giúp người dân không bị lạc hậu về công nghệ, để chúng ta có công dân số, xã hội số, chính phủ số, để Việt Nam tiếp cận được với các nước tiên tiến trên thế giới… Gắn ý nghĩa lớn lao đó vào trong công việc này sẽ khiến người dân cảm thấy tự hào và nỗ lực phối hợp với cán bộ công chức phường thực hiện thành thục các thao tác”, ông Huy chia sẻ.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

Chính vì nhận thức như vậy nên bên cạnh việc nâng cao ý thức trách nhiệm của các công chức, phường Trúc Bạch còn quan tâm đến việc thay đổi nhận thức của Nhân dân trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Với những cán bộ lãnh đạo ở đây, văn hóa công sở, đạo đức công vụ không đơn thuần chỉ là “cải cách” cán bộ công vụ mà còn phải tận tình, chu đáo giúp người dân thay đổi thói quen cũ, đổi mới nếp nghĩ, cách làm, để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Qua chia sẻ của lãnh đạo chính quyền cũng như người dân phường Trúc Bạch, điều đáng quý mà phóng viên nhận thấy khi họ thực hiện mô hình này chính ở cách họ triển khai. Họ không theo lối mòn, không làm phong trào, không bệnh thành tích và quan trọng là “không làm hộ”, hướng dẫn thật và làm thật.

“Chúng tôi không làm thay, làm hộ. Nếu làm như vậy thì chỉ là hình thức, khi cán bộ ra về, người dân đâu lại vào đấy, không biết thực hiện. Như thế chỉ làm mất thời gian và công sức của cả cán bộ và người dân. Chúng tôi trực tiếp mang máy tính xách tay xuống, một máy để cán bộ hướng dẫn, một máy để người dân tự thao tác. Như thế, chỉ sau một, vài lần, người dân sẽ biết cách làm.

Để thực hiện tốt mô hình, phường ra quy trình cụ thể để các cán bộ làm theo, đồng thời đào tạo thêm các bạn tình nguyên viên. Mô hình sẽ được nhân rộng ra, mỗi tổ dân phố sẽ có một đội. Mỗi đội sẽ gồm có cán bộ phường, tổ trưởng tổ dân phố, hội phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên… Chúng tôi huy động tất cả lực lượng cùng vào cuộc triển khai với hi vọng sau một thời gian nữa, phường Trúc Bạch sẽ có các công dân số”, Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch tâm huyết chia sẻ.

Được biết, mô hình đội cơ động hỗ trợ DVC trực tuyến tại nhà là việc làm cụ thể hóa Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ và đẩy mạnh tỷ lệ người dân thực hiện DVC bằng hình thức trực tuyến. Thông qua việc thí điểm mô hình tại phường Trúc Bạch, Hà Nội sẽ nghiên cứu nhân rộng mô hình nhằm phục vụ người dân tốt hơn.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

Với mục đích phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, bên cạnh mô hình của phường Trúc Bạch, rất nhiều cách làm mới, sáng tạo cũng được một số phường trên địa bàn Hà Nội áp dụng triển khai.

Mới đây nhất ngày 16/7, UBND phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) đã ra mắt mô hình giải quyết thủ tục hành chính “5 thủ tục - 5 giải quyết tại chỗ”. Theo đó, 5 thủ tục hành chính tại chỗ gồm: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản; Thủ tục đăng ký kết hôn; Thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký khai tử. Tất cả các thủ tục này sẽ được giải quyết tại chỗ với 5 bước: Tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận, thụ lý, phê duyệt và trả kết quả.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ
Nhiều cụ già không đi được đoàn viên thanh niên Công an phường Xuân Đỉnh, Cảnh sát PCCC Công an quận sẵn sàng bế, cõng tạo điều kiện để các cụ làm CCCD

Để bảo đảm nguyên tắc “5 tại chỗ”, UBND phường đã bố trí lực lượng dân quân ứng trực, sẵn sàng làm công tác luân chuyển hồ sơ trình lãnh đạo ký, phê duyệt thủ tục hành chính trong trường hợp toàn bộ lãnh đạo UBND phường không có mặt tại trụ sở vì lý do khách quan, công vụ.

Chia sẻ với báo chí về mô hình mới áp dụng tại phường, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc Nguyễn Anh Dũng cho biết, bằng việc đặt mình vào vị trí của người dân, hiểu được mong muốn của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, UBND phường kỳ vọng mô hình “5 thủ tục - 5 giải quyết tại chỗ” sẽ đạt được hiệu quả cao, mang đến lợi ích thiết thực cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn”.

Một mô hình nữa được nhắc đến trong thời gian gần đây là mô hình “5 thủ tục hành chính không chờ” ở quận Hoàn Kiếm đang phát huy hiệu quả và được người dân đánh giá cao khi chỉ 10 phút là có ngay kết quả. Những phường tại quận Hoàn Kiếm áp dụng mô hình này đã nhận được phản hồi rất tích cực và hài lòng của người dân.

Tại phường Hàng Bồ, từ khi UBND quận Hoàn Kiếm triển khai thí điểm về “5 thủ tục hành chính không chờ” bắt đầu từ ngày 15/4/2022 đến nay, phường Hàng Bồ tiếp nhận, xử lý hơn 800 hồ sơ thủ tục hành chính không chờ. Thời gian công dân chờ đợi để nhận kết quả trong khoảng 10 phút, không cần đi lại nhiều lần.

Chia sẻ với báo chí về vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm khẳng định, việc triển khai sáng kiến mới này đã đem tới một số điểm tích cực. Cụ thể như, Nhân dân sẽ không phải tốn quá nhiều thời gian đi lại, đồng thời cán bộ giải quyết công việc sẽ được giảm bớt quy trình phiền hà trong việc in ấn, phát hành giấy hẹn và phải bố trí tiếp dân thêm một buổi nữa để trả kết quả.

Theo thống kê, trong thời gian thực hiện thủ tục hành chính không chờ, UBND quận Hoàn Kiếm đã tiếp nhận và giải quyết trên 7.200 hồ sơ, đồng thời nhận được kết quả đánh giá hài lòng của người dân. Một số phường như Chương Dương, Cửa Nam, Hàng Mã không chỉ đáp ứng được yêu cầu mà cán bộ ở các phường này còn phát huy tính sáng tạo, chủ động đề xuất thêm một số lĩnh vực không chờ như giải quyết thủ tục trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội…

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm
Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm

“Thời tiết nắng nóng như thế này mà thời gian làm thủ tục khá nhanh, cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, tươi cười niềm nở, kết quả có ngay. Đây là cách làm hay và tôi thấy rất hài lòng”, một công dân đang làm thủ tục tại phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) bày tỏ và mong muốn cán bộ, công chức tại phường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm để người dân thuận lợi, hài lòng hơn nữa khi đến làm thủ tục hành chính.

Điểm nhấn từ việc triển khai mô hình này thể hiện rõ ở việc, một số phường không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Nhân dân đánh giá cao mà còn phát huy được tính chủ động, sáng tạo, đề xuất thêm các mô hình, sáng kiến khác ngoài “5 thủ tục hành chính không chờ”, từ đó mang lại sự tiện lợi cho người dân trên địa bàn.

Với tính chủ động, sáng tạo và đặc biệt là tinh thần phục vụ người dân ngày càng tốt hơn của các cấp lãnh đạo, công chức, chắc chắn thời gian tới sẽ có nhiều mô hình hay nữa ra đời để người dân không còn gọi cán bộ là “quan”, không còn suy nghĩ “hành là chính”.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

Khi bước ra ngoài cổng khu tập thể, một cán bộ phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) liền cảm thán: “Cô ấy uy tín lắm chị ạ. Bao nhiêu năm làm việc chưa từng bị người dân hay ai chê trách điều gì. Lúc nào cũng niềm nở, nhẹ nhàng, điềm tĩnh như thế”. Đó là một trong những những lời nhận xét chung của cán bộ phường và của người dân phường Trúc Bạch về cô Nguyễn Thị Hảo - Tổ trưởng Tổ dân phố số 4. Đáng mừng là, trên địa bàn Hà Nội, có không ít những con người làm việc tận tụy, nhiệt tình, hết lòng vì dân và “được lòng dân” như thế.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

Chưa ai nhìn thấy cô tức giận, chưa từng nghe thấy cô to tiếng khi làm việc… đó chỉ là hai trong số rất nhiều những lời nhận xét chân thành dành cho cô.

Có dịp tiếp xúc với cô Hảo, trực tiếp nghe cô chia sẻ về chuyện đời chuyện nghề, chúng tôi mới cảm nhận rõ nét về những điều người dân nói về cô.

Cô Nguyễn Thị Hạo, Tổ trưởng Tổ dân phố số 4, phường Trúc Bạch
Cô Nguyễn Thị Hảo, Tổ trưởng Tổ dân phố số 4, phường Trúc Bạch chưa từng bị dân chê bởi cách làm việc nhẹ nhàng, tận tụy và hết lòng vì dân

Vốn là kế toán của một công ty lớn thuộc ngành đường sắt, sau khi nghỉ hưu, năm 2009, cô Nguyễn Thị Hảo (sinh năm 1954) được những người trong tổ dân phố tin yêu bầu làm tổ trưởng. Khác với nhiều người, khi làm công việc được cho là “vác tù và hàng tổng”, công việc mang tính chất “làm dâu trăm họ” tưởng nhiều khó khăn nhưng với cô mọi việc lại rất thuận lợi.

Đặc biệt khi phường Trúc Bạch thực hiện mô hình tổ cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà cho người dân, cô Hảo cùng các thành viên của phường được người dân đồng tình ủng hộ. Có được điều này là nhờ, trước khi triển khai các hoạt động, các tổ trưởng dân phố cùng với cán bộ công chức phường cũng đã có nhiều buổi làm việc, tiếp xúc, trao đổi thường xuyên với người dân.

“Tôi không cảm thấy khó khăn khi tiếp xúc hoặc làm việc với người dân. Người dân bây giờ trí thức cao, nhận thức tốt và họ rất cầu thị nên chỉ cần việc làm đúng, mô hình tốt thì họ sẽ đồng thuận cao. Đặc biệt, khi phường Trúc Bạch thực hiện mô hình Tổ cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà, ban đầu, ai cũng lo lắng nhưng rất may mắn là mô hình và việc làm của chúng tôi được người dân hưởng ứng”, cô Hảo chia sẻ.

Có bất kể chủ trương, chính sách gì của phường, cô Hảo đều trực tiếp “truyền thông” đến người dân một cách tường tận. Chính nhờ điều đó, người dân và cán bộ cũng dễ dàng xích lại gần nhau hơn.

“Có được sự ủng hộ của người dân đối với những tổ trưởng dân phố như chúng tôi thì ngoài sự nỗ lực của bản thân, còn nhờ có sự hỗ trợ và hướng dẫn tận tình của cán bộ, công chức phường. Lãnh đạo phường đối xử vô cùng gần gũi với người dân, biểu hiện ngay từ cách xưng hô “bà - con”. Từ ngày tôi làm tổ trưởng tổ dân phố đến giờ, chưa có bất kể ai chê trách tôi hoặc cán bộ của phường điều gì.

Điều đó không phải tự nhiên mà có. Tôi nhận thấy, cán bộ phường bây giờ rất chịu khó tu dưỡng, rèn luyện, luôn học hỏi cả về nghiệp vụ, tác phong, phẩm chất đạo đức và đặc biệt là có sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp trên”, cô Hảo chia sẻ.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

Hơn chục năm làm Tổ trưởng tổ dân phố, cô Hảo được cán bộ và người dân địa phương tin yêu, tín nhiệm bởi lòng nhiệt huyết, mẫu mực trong công việc và có trái tim nhân ái.

Là người nhanh nhẹn, tháo vát, cô Hảo luôn năng động, sáng tạo trong các phong trào hoạt động ở địa phương. Năm nay đã gần 70 tuổi nhưng cô Hảo chưa một ngày nào nghỉ ngơi, bởi còn nặng lòng với công việc ở tổ dân phố. Người dân địa phương đều nể phục, quý mến cô bởi làm bất cứ việc gì cô cũng đặt mình vào vị trí người khác và luôn nghĩ đến quyền lợi của mọi người.

Hằng ngày, cô Hảo không quản ngại vất vả, khó khăn, thường xuyên cùng các cán bộ cơ sở làm nhiều công việc không tên của tổ dân phố khi mọi người cần.

"Đóng góp vào công việc chung là niềm hạnh phúc của tôi trong nhiều năm qua. Vì thế, còn sức khỏe, tôi sẽ nỗ lực tiếp tục đóng góp cho cộng đồng", cô Hảo bộc bạch.

Khi được nghe rằng, cô Hảo chưa bao giờ tức giận hay to tiếng với bất kỳ ai trong tổ dân phố cũng như trong gia đình, chúng tôi liền hỏi bí quyết khiến cô có thể làm chủ được cảm xúc trong mọi hoàn cảnh. Cô cười đon đả: “Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng đầu tiên mình cần hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ của mình. Luôn giữ thái độ ổn định, tránh để cảm xúc chen ngang vào công việc, hạn chế cáu gắt. Việc ai đó đòi hòi quyền lợi của mình cũng là chuyện bình thường. Nhiệm vụ của mình là phải phân tích cho họ hiểu.

Đừng kỳ vọng là người dân nào cũng nói dễ nghe. Khi gặp những người đối xử chưa được thiện cảm với mình, nói những câu khó nghe, tôi sẽ xin phép ra về trước, sau đó vài ngày, đợi người dân bình tĩnh, tôi gọi điện hoặc đến gặp trực tiếp để giải thích cặn kẽ hơn; Chứ lúc đó cũng đối đáp, đôi co với là rất dễ mâu thuẫn, hỏng việc”.

Có lẽ, chính những điều cô tâm niệm với dân, làm tốt cho dân nên suốt hơn chục năm qua làm tổ trưởng chuyện va chạm to tiếng với dân chưa bao giờ xảy ra. Văn hóa công sở, đạo đức công vụ nằm ở chính chỗ đó chứ không phải ở đâu quá xa xôi…

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

Trong suốt 33 năm làm cán bộ (từ năm 1969 - 2002), Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An luôn được chính quyền và người dân đánh giá cao bởi những cống hiến của bà trong công việc và cũng bởi sự thẳng thắn, bộc trực của một người cán bộ “dám nói, dám làm”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An luôn được chính quyền và người dân đánh giá cao bởi những cống hiến của bà trong công tác
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An luôn được chính quyền và người dân đánh giá cao bởi những cống hiến của bà trong công tác

Trong hơn 3 thập kỷ làm cán bộ, bà nhận thấy, cái được lớn nhất của một người cán bộ tốt chính là “được lòng dân”.

Trong suốt thời gian công tác, bà luôn lắng nghe ý kiến khách quan, trung thực của người dân, đồng nghiệp. Bà luôn xác định, mọi người cán bộ làm phải vì mọi người nên bà dám nói thẳng, nhìn thẳng để tìm ra những điều thiếu sót, góp ý để làm chính sách cho dân được tốt hơn. Với bà, người cán bộ tốt là luôn đau đáu về việc làm thế nào để những quan điểm, lời nói, hành động của mình được đa số người dân đồng thuận, ủng hộ.

Đến nay, đã gần 80 tuổi nhưng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An vẫn tràn đầy nhiệt huyết với công tác nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường. Sau khi nghỉ hưu, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An tiếp tục bận rộn với công tác xã hội. Là đại biểu HĐND thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2004 - 2011) và đại biểu Quốc hội khóa XIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, bà đã dồn nhiều tâm sức và thời gian tham gia các hoạt động lập pháp, giám sát, hiến kế những vấn đề quan trọng của Thủ đô và đất nước.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An từng chia sẻ, trở thành đại biểu Quốc hội là một vinh dự lớn, song cũng là trách nhiệm nặng nề trước cử tri và Nhân dân. Để trở thành người đại biểu dân cử thực sự xứng đáng, việc đầu tiên là xác định mình phải hết lòng vì dân, phải đặt mình vào vị trí của người dân thì mới hiểu và có tiếng nói đại diện của người dân nơi nghị trường.

Có lẽ chính vì thế, trong nhiệm kỳ của mình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An đã có nhiều chất vấn, ý kiến thẳng thắn trên diễn đàn Quốc hội và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng cử tri, Nhân dân cả nước.

Hẳn người dân Thủ đô còn nhớ, tại phiên thảo luận về Dự án Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi), kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An đã thẳng thắn chỉ ra sự lãng phí, không tiết kiệm của một số cán bộ Nhà nước: “Không phải đi xe sang là có tầm đâu, nhiều đồng chí cán bộ cao cấp giản dị nhưng cũng có một số người còn nặng về hình thức; Đề nghị tăng giám sát, công khai chế độ trong phạm vi nào đó để mọi người giám sát”.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

Thậm chí, bức xúc về tình trạng lãng phí, bà Bùi Thị An còn thẳng thắn chia sẻ, đất nước còn nghèo nhưng tình trạng lãng phí lại rất phổ biến. Dân nghèo nhưng tổ chức cưới phải hoành tráng rồi còng lưng đi làm trả nợ. Cán bộ thay đổi chức vụ là thay đổi xe mới. Cũng chính vì những chất vấn, góp ý thẳng thắn trên nghị trường nên bà Bùi Thị An chia sẻ, trong quá trình là đại biểu Quốc hội không ít lần bà gặp những gợi ý của trưởng ngành đề nghị phát biểu nhẹ nhàng hơn, thậm chí là xin không chất vấn.

Làm đại biểu Nhân dân không phải ai cũng có thể thẳng thắn như vậy. Muốn làm được vậy, người đại biểu đó nhất định phải có tâm sáng, lòng trong… Bất cứ ai tiếp xúc với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An đều cảm nhận được điều đó.

Hiện tại, với vai trò là Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An tiếp tục tham gia nhiều hoạt động khoa học nghiệp vụ, phát triển cộng đồng và bình đẳng giới, phục vụ cho sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Câu chuyện về hai người phụ nữ, với hai vai trò, địa vị khác nhau nhưng có điểm chung mà chúng ta nhận thấy chính là hết lòng vì dân, đặt lợi ích của Nhân dân lên hàng đầu khi thực hiện những công việc liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến người dân. Nếu như cán bộ công chức nào nơi công sở cũng thấm nhuần được điều này giống như tổ trưởng tổ dân phố số 4 Nguyễn Thị Hảo và nguyên nữ đại biểu Quốc hội Bùi Thị An thì chắc chắn văn hóa công sở và đạo đức công vụ trên địa bàn TP Hà Nội sẽ ngày càng được nâng cao và đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng ngày càng cao của Nhân dân.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

Cán bộ, công chức được dân tin yêu là yếu tố “cốt lõi” và là cái gốc của việc xây dựng thành công văn hóa công vụ. Vì thế, trọng tâm của văn hóa công vụ chính là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, đạo đức, có ý thức rèn luyện nâng cao năng lực bản thân, luôn thấu hiểu để tham mưu giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho người dân.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

Nhận thức và thấu hiểu rõ vai trò Thủ đô - trái tim của cả nước, mang tâm thế Thăng Long - Hà Nội hào hoa, trong mấy năm trở lại đây thành phố đã triển khai nhiều giải pháp để nét văn minh, thanh lịch Tràng An lan tỏa tới các cơ quan, đoàn thể, len lỏi vào ngõ ngách của đời sống xã hội.

Theo báo cáo sơ kết 3 năm việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ của thành phố Hà Nội của Sở Nội vụ, các cấp ngành của Hà Nội trong thời gian này đã đẩy mạnh việc tuyên truyền thực hiện có hiệu quả 2 Bộ quy tắc ứng xử nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đồng thời, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện”.

Trong tổng thể chiến lược cải cách hành chính, Hà Nội đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ, có đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xác định lấy kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu hệ thống chính quyền thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường chất lượng phục vụ Nhân dân từ thành phố đến cơ sở
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu hệ thống chính quyền thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường chất lượng phục vụ Nhân dân từ thành phố đến cơ sở

Lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, phát triển năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức. Trong bài phát biểu nhận nhiệm vụ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu hệ thống chính quyền thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, ủy quyền, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân từ thành phố đến cơ sở.

Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan phân công, phân nhiệm rõ ràng; kiểm tra, khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh, loại bỏ những cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, vô cảm, nhũng nhiễu; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính.

"Mục tiêu quan trọng trước mắt là mỗi người dân, doanh nghiệp cảm nhận được, thụ hưởng được những lợi ích từ quá trình cải cách hoạt động điều hành của chính quyền thành phố", Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói và nhấn mạnh "thước đo của thành công là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp".

TS Nguyễn Viết Chức cho rằng, văn hóa công sở không chỉ là thái độ, ứng xử mà còn bao gồm cả năng lực giải quyết công việc
TS Nguyễn Viết Chức cho rằng, văn hóa công sở không chỉ là thái độ, ứng xử mà còn bao gồm cả năng lực giải quyết công việc

Đánh giá về văn hóa công vụ trên địa bàn Hà Nội những năm gần đây, TS Nguyễn Viết Chức - Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục Quốc hội, Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa Thăng Long cho rằng, điều rõ nhất mà ai cũng nhận thấy đó là cơ sở vật chất của công sở phường xã trên địa bàn Hà Nội giờ đã khang trang và quy củ hơn. Cách ứng xử của cán bộ, công chức cũng đã thay đổi rất nhiều, đã hết thời cho những ứng xử thiếu văn hóa quá lộ liễu nơi công sở. Bên cạnh đó, những hoạt động cũng đổi mới, có tính phù hợp và không còn tùy tiện như trước đây, nhất là, mọi hoạt động đều dựa trên nội quy, hướng dẫn, có quy định rõ ràng.

“Văn hóa công vụ tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình bây giờ đã thay đổi rất nhiều so với 5 năm trước. Khác từ thái độ phục vụ, lời nói, hành vi ứng xử, đến tinh thần phục vụ tận tâm. Việc gì giải quyết được là cán bộ giải quyết luôn, đã không còn kiểu việc gì cũng phải chờ 1-2 ngày như trước kia. Tôi ra phường làm các thủ tục, mọi thứ đều văn minh lịch sự, tác phong của cán bộ chuyên nghiệp và quy củ hơn rất nhiều. Quan trọng hơn là cán bộ đã nhiệt tình “xắn tay” vào giải quyết các công việc của người dân. Rõ ràng, hai bộ quy tắc ứng xử của Hà Nội đã có tác động nhất định trong việc nâng cao văn hóa công sở những năm gần đây”, TS Nguyễn Viết Chức nhận định.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

Tại phường Trúc Bạch, rõ ràng mô hình “Tổ cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà" thành công xuất phát từ việc lãnh đạo phường trăn trở với công việc, với trách nhiệm và nghĩa vụ của một người cán bộ trong phục vụ Nhân dân.

Hơn thế, những cán bộ, công chức của phường cũng rất trách nhiệm với công việc, được người dân tin tưởng, nhờ được truyền cảm hứng và tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo phường.

Vì thế, hiệu quả triển khai văn hóa công vụ tại mỗi đơn vị phụ thuộc rất nhiều vào vai trò nêu gương của người lãnh đạo cơ quan đó.

TS Nguyễn Viết Chức cho rằng, đội ngũ cán bộ quản lý là lực lượng trực tiếp lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ cấp dưới. Vì vậy, thực hiện trách nhiệm nêu gương là yêu cầu khách quan, quan trọng và thường xuyên để cán bộ quản lý nâng cao uy tín, vị thế của mình, tạo ảnh hưởng trực tiếp, tích cực đến quá trình hình thành nhân cách, tác phong của những cán bộ, công chức trong cơ quan đó.

Ông Vũ Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Trống cho rằng, bản thân đội ngũ lãnh đạo phải làm gương cho các cán bộ cấp dưới noi theo
Ông Vũ Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Trống cho rằng, bản thân đội ngũ lãnh đạo phải làm gương cho các cán bộ cấp dưới noi theo

Chia sẻ về vấn đề này, ông Vũ Tuấn Anh - Phó chủ tịch UBND phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, một trong những yếu tố quan trọng nhất để nâng cao văn hóa công sở đó là bản thân đội ngũ lãnh đạo phải làm gương cho các cán bộ cấp dưới noi theo. Lãnh đạo phường Hàng Trống luôn quán triệt trong việc nhắc nhở cán bộ phường phải giữ được tư cách của người cán bộ trong mọi hoàn cảnh. Vai trò của lãnh đạo là thường xuyên phải nhắc nhở cán bộ cấp dưới cũng như can thiệp trực tiếp, kịp thời vào những vấn đề khúc mắc trong việc xử lý thủ tục hành chính cho công dân diễn ra tại cơ quan.

“Tác phong thái độ của cán bộ luôn được lãnh đạo phường quán triệt, không được đem cảm xúc cá nhân vào xử lý công việc. Nếu người dân đến với thái độ bực dọc, bức xúc thì cán bộ tiếp công dân phải nhẹ nhàng, từ tốn giải thích tránh những hiện tượng tiêu cực trong việc tiếp công dân. Thậm chí sau khi giải thích người dân vẫn chưa nghe thì có thể mời người dân ra về, để lần sau giải quyết tiếp, tránh xảy ra hiện tượng đôi co, cãi vã giữa cán bộ với người dân ngay tại nơi công sở. Bên cạnh đó, việc xây dựng hình ảnh người cán bộ không chỉ ở công sở mà còn phải nêu gương ở nơi cứ trú”, ông Tuấn Anh chia sẻ.

Đúng như câu nói “lãnh đạo nào, phong trào nấy”, người lãnh đạo có tầm nhìn xa, trông rộng, biết lắng nghe và thấu hiểu, có năng lực hoạch định và khả năng "truyền lửa", đánh giá đúng năng lực của cấp dưới và biết sử dụng người tài, có chính sách thưởng, phạt đúng người, đúng việc, kịp thời…, chắc chắn sẽ tạo ra môi trường lý tưởng để mỗi cán bộ, công chức hết mình vì công việc và khơi dậy nhiệt huyết sáng tạo ở mỗi thành viên.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

TS Nguyễn Viết Chức cho rằng, văn hóa công sở không chỉ là thái độ, ứng xử mà còn bao gồm cả năng lực giải quyết công việc. Vì vậy, cán bộ thời nay cũng cần phải có “danh”. Nghĩa là, ngoài năng lực chuyên môn còn phải có phẩm chất tốt. “Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa”, mỗi cán bộ cần biết giữ gìn hình ảnh của mình trong từng lời ăn, tiếng nói, tại những nơi họ sinh sống, làm việc và xuất hiện.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Hồng Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2 cho rằng: “Yếu tố cốt lõi trọng việc xây dựng văn hóa công vụ bắt nguồn từ ý thức trách nhiệm của mỗi người cán bộ. Mỗi cán bộ phải tự trau dồi và rèn luyện phẩm chất đạo đức cho bản thân. Ý thức được trách nhiệm của mình là phục vụ người dân, đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu. Việc nhẫn nhịn trước những tình huống bất như ý không phải là nhu nhược mà phải hiểu nhẫn nhịn là để giúp dân hiểu ra vấn đề, giải quyết được mọi thắc mắc của người dân chứ không phải là sự thua thiệt. Làm được vậy, dân sẽ dễ dàng tin và yêu cán bộ”.

Để xây dựng thành công văn hóa công vụ trong thời gian tới, TS Chức cho rằng, Hà Nội cần triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm. Trước hết, thành phố cần phải có chương trình đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ khoa học, hiệu quả; quan tâm đến đời sống chính trị, vật chất, nâng cao trình độ, khích lệ và có cơ chế nâng cao phụ cấp, lương bổng cho các cán bộ cơ sở.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của các cơ quan đoàn thể, đặc biệt là đoàn thanh niên, tạo ra các hoạt động, chương trình nâng cao đời sống tinh thần cho đội ngũ cán bộ, tạo ra môi trường làm việc tốt để họ yên tâm làm việc và sáng tạo.

“Hà Nội cũng cần đánh giá, tổng kết về Bộ quy tắc ứng xử để bổ sung, hoàn thiện hơn nữa. Ngoài ra, cần có một chương trình đào tạo về kĩ năng quan hệ công chúng để các cán bộ, công chức biết cách chỉn chủ, xây dựng hình ảnh người cán bộ mẫu mực, hiểu cách ứng xử với từng đối tượng công chúng cũng như cách xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra”, TS Chức nhấn mạnh.

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

Rõ ràng, sự chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ là nền tảng quan trọng, tạo sự đồng thuận của người dân với các quyết sách của chính quyền. Vì vậy, việc đẩy mạnh văn hóa công sở, đạo đức công vụ càng phải thực hiện nghiêm túc và cấp thiết. Thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ góp phần nâng cao đạo đức nghề nghiệp, nhân cách, phẩm chất của người cán bộ công vụ, thậm chí có vai trò quyết định sự thành bại trong xây dựng chính quyền đô thị Hà Nội và xa hơn nữa là Nhà nước liêm chính, hoạt động hiệu lực và hiệu quả.

“Khi cán bộ được thương, lòng dân ắt sẽ thuận, mọi việc ắt sẽ xuôi”. Ai cũng hiểu được điều này nhưng “Làm sao để cán bộ được thương?” là một câu hỏi chúng ta cần nghiêm túc trả lời.

Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Việc gì có dân tham gia làm cùng thì việc đó sẽ tất thắng. Thế nhưng, để dân tự nguyện tham gia thì phụ thuộc rất nhiều vào sự gắn kết giữa chính quyền với Nhân dân. Sự gắn kết đó phụ thuộc rất lớn vào “niềm tin”. Muốn có được niềm tin thì cán bộ phải chủ động gần dân, sâu sát với dân, để dân cảm nhận được rằng, việc gì khó sẽ có chính quyền, có cán bộ “xắn tay” làm cùng và tin rằng, chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân.

Cán bộ thời “bộ đội cụ Hồ” có 3 cùng với dân là “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”. Thời nay, để phù hợp với yêu cầu thực tiễn thì cán bộ nên có mấy “cùng” để được người dân tin yêu? Nơi nào, cán bộ nào trả lời được câu hỏi đó thì nơi đó tất yếu sẽ có cán bộ tốt, văn hóa tốt và có cả tình quân dân thắm nghĩa, đượm tình.

Nội dung: Anh Đức - Trí Nhân - Thành Long

Đồ họa: Phạm Mạnh

Văn hóa công vụ - yếu tố tiên quyết xây dựng nền hành chính phục vụ

Phạm Mạnh